Newsletter

Zmiany w gospodarowaniu odpadami

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI!

Zadeklarowane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w cyklu dwumiesięcznym należy wnosić bez wezwania w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub na rachunek Urzędu Miasta Lędziny:

ING Bank Śląski SA 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130

(osoby fizyczne i prawne)

 

 

 

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2013 r. usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Lędziny świadczyć będzie wyłonione w przetargu konsorcjum firm:

 

lider konsorcjum

-          Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o.
ul. Gr. Roweckiego 44, 43-100 Tychy

Partnerzy

-          SITA POŁUDNIE sp. z o.o.
ul. Dębowa 26/28, 42-207 Częstochowa

-          EKOREC Sp. z o.o.,
ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny

 

Jednocześnie informujemy, że od 1 lipca zostaje uruchomione

Biuro Obsługi Klienta

ul. Fredry 98, 43-143 Lędziny

tel. 32 216 60 20

fax 32 326 77 09

e-mail: ekorec@poczta.onet.pl

 

Biuro będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1700

W BOK będą udzielane wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (m.in. harmonogram wywozu odpadów, sposób świadczenia usługi i inne) oraz przyjmowane wszelkie zgłoszenia i uwagi właścicieli nieruchomości.

 

 

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu  gminy Lędziny odbieranych przez podmioty zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych jest MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy.

 

Od 1 stycznia 2014 r. na terenie Miasta Lędziny funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzony przez firmę EKOREC Sp. z o.o. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, a w sobotę od 9:00 do 13:00.

Można tam bezpłatnie oddać następujące odpady: makulaturę (papier i tekturę), tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe i budowlane, opakowania wielomateriałowe, lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki, itp.), akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe, baterie alkaliczne i pozostałe, oleje silnikowe przepracowane, filtry samochodowe olejowe, paliwowe i powietrza, przeterminowane lekarstwa, termometry, opakowania po rozpuszczalnikach, opakowania po farbach i lakierach, chemikalia, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym zawierające freony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni z zabudowy mieszkaniowej, metale, odzież i tekstylia.


Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 r. wynosił  34,13%, poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2014 r. wynosił 100%, natomiast poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 22,25% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. 


 

Odbiór odpadów komunalnych do dnia 30.06.2013 r.


 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 

 Harmonogram mycia pojemników na odpady komunalne


 

Harmonogram odbioru odpadów w 2015r.


 

Sprawozdanie Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi


 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lędziny

dzisiaj: 25 maja 2024
imieniny:
Grzegorza, Urbana
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę