Newsletter

Straż Miejska

Straż Miejska

Komendant: mgr Rafał Czarnuch

Lędziny, ul.Lędzińska 47, I piętro, pok. nr DG2
tel.: (32) 216 65 11 do 13, w. 132, 600 279 573, 600 279 543
e-mail: straz@ledziny.pl

 

INFORMATOR DLA MIESZKAŃCA

 

I. Zagadnienia prawne.

Straż Miejska działa na podstawie przepisów zawartych wUstawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997 nr 123 poz. 779) .

Zwierzchnikiem Straży Miejskiej w Lędzinach jest Burmistrz Miasta Lędziny, który sprawuje nadzór nad działalnością Straży.

Ponadto, nadzór nad działalnością Straży sprawuje Wojewoda przy pomocy właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji. Zakres nadzoru wynika z art. 9.1. cyt. powyżej ustawy.

Burmistrz Miasta powołuje Komendanta, który kieruje Strażą Miejską. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. 

 

II. Podstawowe akty prawne regulujące działalności straży miejskiej.

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych Dz.U. 97.123.779 ze zm.

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) Dz.U.09.220.1731 ze zm.

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) Dz.U.10.150.1012

 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności Dz.U.09.220.1722 ze zm.

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) Dz.U.09.220.1720

 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) Dz.U.98.112.713 ze zm.

 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) Dz.U.09.220.1733 ze zm.

 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu i sposobu postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych (miejskich) Dz.U.04.215.2185

 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2009 r.) Dz.U.09.220.1719

 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Dz.U.03.208.2026 ze zm.

 11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń Dz.U.03.208.2023

 12. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U.05.108.908 j.t. ze zm.  -  art. 129(b), art. 129(e), art. 129(f)

 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego Dz.U.08.132.841 ze zm.

 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane Dz.U.11.143.845 ze zm.

 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej Dz.U.11.143.846

III. Zadania strażników. 

Zgodnie z ustawą do zadań Straży należy w szczególności:

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

 3. kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13), 

 4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 

 5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia, 

 6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

 7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, 

 8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, 

 9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 

 10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. 

 11. W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 i art. 10 ustaw o Strażach Gminnych, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu: 
  a) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, 
  b) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych, 
  c) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. 

IV. Obowiązki strażników

Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminy. Strażnik przy wykonywaniu czynności służbowych jest obowiązany przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację.

W związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Do obowiązków strażnika należy w szczególności:

 • przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych, 

 • poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej, 

 • zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,

 • podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi, 

 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,

 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

 • zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

V. Uprawnienia strażników.

Strażnik wykonując zadania ma prawo do:

 1. udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,

 2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

 • dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:

  w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,

 • w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3,

 • w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego,

 1. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

 2. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

 3. usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,

 4. wydawania poleceń,

 5. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

 6. zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji. 

Strażnicy mogą się zrzeszać w związkach zawodowych, z tym, że nie mają prawa do strajku. W trakcie trwania stosunku pracy strażnik nie może być członkiem partii politycznej ani bez zezwolenia komendanta podejmować innego zajęcia zarobkowego. 

Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie. Środkami przymusu bezpośredniego są:

 1. siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,

 2. kajdanki, 

 3. pałki obronne wielofunkcyjne, 

 4. psy i konie służbowe, 

 5. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.),

 6. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,

 7. ręczne miotacze gazu. 

Strażnik może stosować jedynie środki, wykazane powyżej, odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. Środki te powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku, do której zostały podjęte.

 

VI. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych ni Administracji z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, Dz.U. 2011 nr 36 poz. 190.

 

Strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

 1. w: art. 49, art. 50, art. 51 § i 2, art. 52 § 1pkt 1—4, art. 54, art. 55, art. 56 § 1, art. 58§ 1, art. 601 § 1—3 i §4 pkt 1, art. 63a § 1, art. 64, art. 65, art. 66, art. 67, art. 72, art. 74 § 1, art. 75 §, art. 77, art. 78, art. 79, art. 80§1 i 2, art. 81, art. 82 §3 i 4, art. 82a § 2, art. 84, art. 85 §1 i 2, art. 89, art. 96 § 3,art. 98, art. 99 §1 pkt 2 i 3, art. 100, art. 101,art. 102, art. 104, art. 106, art. 108, art. 109,art. 117, art. 137 §1, art. 138d §1, art. 140,art. 141, art. 143 § 1, art. 144 § 1 i 2,art. 145, art. 151 §1—3, art. 153, art. 154ァ 2, art. 157 §1, art. 161, art. 162 §1,art. 166 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z pźn. zm.4));

 2. art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z pźn. zm.5));

 3. art. XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 oraz z 1990 r. Nr 34,poz. 198);

 4. art. 431 ust. 1 i 2, art. 45 pkt 2 ustawy z dnia26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z pźn. zm);

 5. art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55,z pźn. zm.);

 6. art. 10 ust. 1—2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,poz. 2008, z pźn. zm.8));

 7. art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z pźn. zm.9));

 8. art. 199a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw (Dz. U.z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172);

 9. art. 220 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z pźn. zm.10));

 10. art. 71, art. 75a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351);

 11. art. 343 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.— Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pźn. zm.11));

 12. art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U.z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z pźn. zm.12));

 13. art. 194 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.Nr 239, poz. 2019, z pźn. zm.13));

 14. art. 92a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z pźń.zm.14)), w zakresie określonym w art. 45ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13);

 15. art. 27b ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta i burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r.Nr 176, poz. 1191);

 16. art. 148 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z pźn. zm.15));

 17. art. 85 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513);

 18. art. 131 pkt 6 i 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z pźń.zm.16));

 19. art. 48 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z pźń.zm.17));

 20. art. 73 i art. 74 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664);

 21. art. 78 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666);

 22. aktach prawa miejscowego, ustanawiających przepisy porządkowe w zakresie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, których naruszenie zagrożone jest karą grzywny.

 

Strażnicy mogą ponadto nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 88, art. 90, art. 91, art. 92 § 1, art. 92a, art. 94, art. 95, art. 96 §1 pkt 2 oraz art. 97 Kodeksu wykroczeń — w zakresie upoważnienia do kontroli ruchu drogowego uzyskanego lub utrzymanego w mocy na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z pźń.zm.18).

 

VII. Prawa i obowiązki osób wobec których stosuje się postępowanie mandatowe:

1) Strażnik miejski może nałożyć mandat karny na osobę, która dopuściła się wykroczenia określonego w kodeksie wykroczeń lub przepisach pozakodeksowych.

2) Mandat karny może być nałożony bezpośrednio po ujawnieniu wykroczenia oraz po przeprowadzonych czynnościach wyjaśniających w następującym czasie:

· 14 dni po ujawnieniu wykroczenia w przypadku schwytania sprawcy na gorącym uczynku,

· 90 dni w przypadku stwierdzenia wykroczenia pod nieobecność sprawcy, gdy nie zachodzą wątpliwości co do sprawcy czynu,

· 180 dni w przypadku stwierdzenia wykroczenia za pomocą urządzenia kontrolno-pomiarowego.

3) Sprawca wykroczenia ma prawo do odmowy przyjęcia mandatu karnego. W takim przypadku organ, którego przedstawiciel nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy wykroczenia.

4) Prawomocnego mandatu karnego nie można anulować. W przypadku nałożenia prawomocnego mandatu za czyn nie będący wykroczeniem, ukarany w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu, może jedynie wnioskować do sądu właściwego do rozpatrzenia sprawy, na którego obszarze grzywna została nałożona o uchylenie mandatu.

5) Mandat karny staje się prawomocny:

· kredytowany - z chwilą pokwitowania odbioru mandatu przez ukaranego,

· gotówkowy - z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył (może być nałożony jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub nie mającej stałego miejsca zamieszkania lub pobytu),

· zaoczny - z chwilą uiszczenia grzywny w miejscu i czasie określonym na mandacie karnym, w ciągu 7 dni od jego wystawienia.

6) Grzywna powinna być uiszczona w przypadku nałożenia mandatu karnego :

· kredytowanego - w ciągu 7 dni od daty przyjęcia mandatu w urzędzie pocztowym lub banku,

· zaocznego - w ciągu 7 dni od daty wystawienia mandatu w miejscu i czasie określonym na mandacie karnym,

· gotówkowego - funkcjonariuszowi nakładającemu grzywnę.

7) Grzywny nałożone w drodze mandatów karnych przez strażników Straży Miejskiej w Lędzinach należy wpłacać na konto Urzędu Miasta w Lędzinach, ul. Lędzińska 55, nr rachunku: 96 8435 0004 0000 0000 6233 0006.

8) Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

dzisiaj: 18 lipca 2024
imieniny:
Szymona, Erwina
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę