Newsletter

Komisje Rady Miasta

  

Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Rady Miasta są komisje stałe i doraźne. Pracami komisji kierują przewodniczący komisji powoływani i odwoływani przez Radę. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem pracy oraz w miarę potrzeb. W posiedzeniach komisji oprócz jej członków mogą także uczestniczyć przewodniczący Rady, radni nie będący członkami komisji oraz burmistrz.

Komisje podejmują opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie. Opinie i wnioski podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji Rady przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca.

 

Szczegółowe zasady działania komisji Rady Miasta określa rozdział V Statutu Gminy Miejskiej Lędziny.

 

Obecnie przy Radzie Miasta Lędziny VII kadencji 2014-2018 działa 6 stałych komisji:

 

Komisja Rewizyjna,

Komisja Budżetu, Finansów i Samorządności,

Komisja Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego,

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,

Komisja ds. Infrastruktury,

Komisja Ochrony Środowiska

 

 

Komisja Rewizyjna

Powołana uchwałą nr I/4/2014 z dnia 27.11.2014 r. w składzie:

Przewodniczący: Tomasz Kostyra

Radni: Aleksander Koziol

Karol Kolny

Arkadiusz Kula

Hubert Handy


 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 

 • kontrola zarządzeń burmistrza,

 • składanie na każdej sesji sprawozdań z wykonania podjętych uchwał przez Radę na poprzedniej sesji,

 • kontrola protokołów z sesji Rady Miasta,

 • kontrola ewidencji i realizacji wniosków, skarg i zażaleń wpływających do przewodniczącego Rady oraz burmistrza miasta,

 • merytoryczna kontrola działalności organów gminy zgodnie ze statutem gminy i regulaminem organizacyjnym urzędu,

 • kontrola działalności gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,

 • opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi; wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.

 

Komisja Budżetu, Finansów i Samorządności

Powołana uchwałą nr I/5/2014 z dnia 27.11.2014 r. w składzie:

Przewodnicząca: Ewa Fojcik

Radni: Elżbieta Ostrowska

Edward Urbańczyk

Halina Sinder

Anna Wysocka

Robert Żmijewski

 

Do zadań Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności należy:

 

 • opiniowanie projektów uchwał w szczególności dot.: budżetu gminy, zmian w budżecie gminy, w sprawach opłat i podatków lokalnych, wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy, pożyczek i kredytów zaciąganych przez gminę,

 • opiniowanie programów gospodarczych miasta; planów finansowych związanych z programem gospodarczym,

 • opiniowanie programów dotyczących pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych a także sposobu ich wydatkowania,

 • opiniowanie zmian w Statucie Gminy Miejskiej Lędziny,

 • działania na rzecz umacniania obowiązującego systemu prawnego i poszanowania praworządności

 

Komisja Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego

Powołana uchwałą nr I/5/2014 z dnia 27.11.2014 r. w składzie:

 

Przewodniczący: Arkadiusz Kula

Radni: Aleksander Koziol

Elżbieta Ostrowska

Ewa Fojcik

Tadeusz Kowalczyk

Halina Sinder

 

Do zadań Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego należy:

 

 • opiniowanie strategii promocji gminy i prowadzenia działalności gospodarczej,

 • analizowanie i opiniowanie sytuacji rynkowej oraz inicjowanie działań w zakresie rozwoju produkcji i usług z wykorzystaniem lokalnych możliwości i surowców,

 • opiniowanie planów ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz zapobieganiu innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzkiego,

 • opiniowanie organizacji ruchu kołowego pod kątem zachowania bezpieczeństwa na terenie miasta oraz zamierzeń w sprawach budowy systemu komunikacji tranzytowej,

 • opiniowanie działań w zakresie transportu zbiorowego, handlu, zaopatrzenia, targowisk oraz łączności,

 • wspieranie inicjatyw samorządowych i obywatelskich w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy,

 • opiniowanie lokalizacji punktów handlowych wielkopowierzchniowych, powyżej 1 000 m2

  .

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Powołana uchwałą nr I/5/2014 z dnia 27.11.2014 r. w składzie:

 

Przewodniczący: Edward Urbańczyk

Radni: Hubert Handy

Elżbieta Ostrowska

Janusz Gondzik

Tomasz Kwoka

Robert Żmijewski

 

 

Do zadań Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej należy:

 

 • kształtowanie polityki w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach dotyczących szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,

 • promowanie kultury fizycznej w placówkach oświatowych,

 • inspirowanie działań w zakresie organizacji różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,

 • kształtowanie polityki w sprawach opieki nad dziećmi z wadami rozwojowymi,

 • opiniowanie kierunków rozwoju i sposobu zabezpieczania potrzeb zdrowotnych mieszkańców, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

 • promowanie zdrowego stylu życia,

 • analiza stanu zdrowotnego mieszkańców i występujących patologii społecznych,

 • współdziałanie z instytucjami charytatywnymi oraz placówkami opieki społecznej i służba zdrowia,

 • czuwanie nad zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców w dziedzinie dostępu do szerokiego spektrum kultury,

 • współdziałanie w rozwoju kultury, sportu i rekreacji z jednostkami organizacyjnymi gminy, stowarzyszeniami, związkami, klubami sportowymi, placówkami oświatowymi.

   

Komisja ds. Infrastruktury

Powołana uchwałą nr I/5/2014 z dnia 27.11.2014 r. w składzie:

 

Przewodniczący: Tomasz Kwoka

Radni: Arkadiusz Kula

Tomasz Kostyra

Aleksander Koziol

Karol Kolny

Zdzisław Rudol

 

Do zadań Komisji ds. Infrastruktury należy:

 • opiniowanie projektów uchwał w sprawach zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami odpadami komunalnymi i przemysłowymi, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz,
 • opiniowanie przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem systemów użyteczności publicznej: wodociągów, kanalizacji,
 • inicjowanie i ocena przedsięwzięć urbanistycznych, ochrony i rewitalizacji zabytków,
 • opiniowanie zamierzeń w zakresie budownictwa mieszkaniowego i usługowego, parkingów, garaży oraz terenów zieleni,
 • opiniowanie potrzeb w zakresie dróg gminnych, ulic, placów i mostów,
 • opiniowanie projektów powiatowej infrastruktury drogowej,

 

Komisja ds. Ochrony Środowiska                                                           

Powołana uchwałą nr I/5/2014 z dnia 27.11.2014 r. w składzie:

 

Przewodniczący: Janusz Gondzik


Radni: Tomasz Kwoka

Ewa Fojcik

Tomasz Kostyra

Tadeusz Kowalczyk

Anna Wysocka

Hubert Handy

 

Do zadań Komisji ds. Ochrony Środowiska należy:

 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących zagadnień z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska,
 • opiniowanie i inicjowanie działań na rzecz ochrony powietrza, ochrony i wykorzystania wód stojących i płynących, gleby oraz lasów,
 • opiniowanie planów prowadzenia eksploatacji górniczej oraz naprawy szkód górniczych,
 • opiniowanie propozycji sprzedaży mienia komunalnego. 

Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta na miesiąc grudzień 2015r:
 

8 grudnia 2015 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 16.00 sala 115

10 grudnia 2015 r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych o godz. 16:00, 

14 grudnia 2015 r. o godz. 16:00 odbędzie się XX Sesja Rady Miasta,

28 grudnia 2015 r. o godz. 16.00 odędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych o godz. 16:00, 

29 grudnia 2015 r. o godz. 16:00 odbędzie się XXI Sesja Rady Miasta.

 

dzisiaj: 18 lipca 2024
imieniny:
Szymona, Erwina
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę