Newsletter

Ogłoszenia


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Lędziny
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lędziny
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

OGŁOSZENIE - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lędziny (PGN)

 

Głównym celem opracowania niniejszego dokumentu jest przedstawienie koncepcji działań planowanych do realizacji na terenie Gminy Lędziny, które posłużą redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2) oraz poprawie jakości powietrza poprzez ograniczenie tzw. „niskiej emisji”.

 

Wskazane w dokumencie działania będą miały charakter kierunkowy i będą korygowane wraz ze zmianami w postępie technicznym oraz możliwościami finansowymi gminy.

 

Zaplanowane w PGN działania/zadania dotyczą:

 • działań niskoemisyjnych,
 • efektywnego wykorzystania zasobów,
 • poprawy efektywności energetycznej,
 • wykorzystania OZE,
 • działań wpływających na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii,
 • działań nieinwestycyjnych.

 

W opracowaniu zawarto także zbiór planowanych inwestycji, których realizacja na terenie gminy przyczyni się do osiągnięcia założeń gospodarki niskoemisyjnej. PGN stanowi  podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizowane zadania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej z krajowych i regionalnych funduszy w szczególności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Przeprowadzone konsultacje społeczne wynikają z zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i są kierowane do wszystkich osób zainteresowanych.

 

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii mieszkańców dotyczących zapisów zawartych w PGN. Zgłoszone uwagi będą mieć wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym dokumencie.

 

W ramach przeprowadzanych konsultacji możliwe jest zgłoszenie swoich uwag do PGN, zaproponowanie uzupełnień do zadań i wyrażenie opinii na temat jego zapisów. Uwagi prosimy kierować do 23 listopada 2015 r.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lędziny

Załącznik nr 1 | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 3

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lędziny

 

Na opracowanie PGN Gmina Lędziny uzyskała dofinansowanie w wysokości 80% kosztów realizacji projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


 


 


 


 


 


 


 


 

Wykaz nieruchomości, 0050.220.2015, 0050.221.2015

pdf
76 KB

Informacja Burmistrza Miasta Lędziny o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

pdf
279 KB

Wykaz nieruchomości 0050.214.2015

doc
33 KB

Wykaz nieruchomości Nr 0050.207.2015, Nr 0050.209.2015, Nr 0050.210.2015, Nr 0050.213.2015

pdf
80 KB

Wykaz nieruchomości 0050.198.2015, 0050.199.2015, 0050.200.2015, 0050.201.2015, 0050.202.2015

pdf
wykaz
77 KB

Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta w 2015r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Miasta Lędziny Uchwały Nr XIII/79/15 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach uchwalonego uchwałą Nr LXII/422/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010r.  (Dz. U. Woj. Śląsk. z 2010r. Nr 162, poz. 2654).

Podjęcie procedury zmiany planu wynika z treści złożonego wniosku o zmianę przedmiotowego planu w zakresie zmniejszenia wielkości filara ochronnego dla Uskoku Piastowskiego z 50m do 20m na wschód i zachód od uskoku oraz konieczności dostosowania ustaleń planu do obowiązujących przepisów wynikających z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Zainteresowani  mogą  składać  wnioski  do  wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55,  43 -  143 Lędziny - w terminie do dnia 18 września 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wnioskuoraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Szczegółowe określenie granic obszaru objętego zmianą planu i tekst ww. uchwały znajdują się:  

1) do wglądu w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny,

2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lędziny http://www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=strona_glowna (zakładka: "Uchwały Rady Miasta" 2015 czerwiec).

 

 

OBWIESZCZENIE

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru położonego w rejonie ulicy Murckowskiej w Lędzinach

 

     Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Lędziny Uchwały Nr XIII/80/15       z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Murckowskiej w Lędzinach.

Zainteresowani  mogą  składać  wnioski  do  wyżej wymienionego planu miejscowego.

 

     Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43 – 143 Lędziny z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2015r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w postaci elektronicznej:

 • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262) lub,
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013r. poz. 235) lub,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Szczegółowe określenie granic obszaru objętego planem i tekst ww. uchwały znajdują się: 

1. do wglądu w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego,

2. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lędziny http://www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=strona_glowna (zakładka: Rada  Miasta, Uchwały Rady Miasta, uchwały Rady Miasta z 2015 roku ).

 

 

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy Lędzińskiej 55, 43-143 Lędziny - na okres 21 dni, tj. od dnia 6 do 27 sierpnia 2015 r. wywieszone zostały n/w wykazy nieruchomości będących własnością Gminy Lędziny, a przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:

 1. wykaz nieruchomości położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, w rejonie ul. Hołdunowskiej i drogi krajowej S1 o pow. 5,8282 ha, działki nr 2587/31, 2588/31, 2589/31 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.186.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 4 sierpnia 2015 r.;
 2. wykaz nieruchomości położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Różanej o pow. 0,1187 ha, działka nr 3255/272 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.187.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 4 sierpnia 2015 r.;
 3. wykaz nieruchomości położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Różanej o pow. 0,1146 ha, działka nr 3254/272 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.188.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 4 sierpnia 2015 r.;
 4. wykaz nieruchomości położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Grunwaldzkiej o pow. 0,1073 ha, działka nr 3350/291 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.189.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 4 sierpnia 2015 r.;
 5. wykaz nieruchomości położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Brzechwy o pow. 0,0650 ha, działka nr 1182/128 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.190.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 4 sierpnia 2015 r.;
 6. wykaz nieruchomości położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Blych o pow. 0,3800 ha, działka nr 272/64 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.191.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 4 sierpnia 2015 r.;
 7. wykaz nieruchomości położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Paderewskiego o pow.    0,0786 ha, działka nr 2823/35 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.192.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 4 sierpnia 2015 r.

 

 

 

Wykaz nieruchomości

Konsultacje społeczne w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek.

Urząd Miasta Lędziny stosownie do uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, rozpoczyna z dniem 05.08.2015 r. konsultacje dotyczące projektu aktu prawa miejscowego: w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek.

Konsultacje będą prowadzone na terenie miasta Lędziny w okresie od 05.08.2015 r. do 12.08.2015 r. w następujących formach:

1. zamieszczenie projektu konsultowanego aktu w BIP oraz na stronie internetowej miasta i tablicy informacyjnej urzędu,

2. zbieranie pisemnych uwag oraz opinii względem konsultowanego aktu, udzielanie wyjaśnień przez Skarbnika Miasta Lędziny (codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta).

Omówienie wyników konsultacji z burmistrzem miasta ustala się na dzień 13.08.2015 r., a ich rezultaty zostaną zamieszczone w uzasadnieniu do projektu przedmiotowego aktu prawa miejscowego, którego planowane przyjęcie jest przewidziane na sesji Rady Miasta Lędziny w dniu 27 sierpnia 2015r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach i przedstawiania swoich uwag w stosunku do przedstawionego projektu uchwały.

Pisemne uwagi w przedmiotowej sprawie można dostarczyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

•          Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny,

•          e-mail: um@ledziny.pl  ,

•          tel. (32) 216 65 11 wew. 112

Projekt konsultowanego aktu można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie pdf.

Data ogłoszenia konsultacji: 05.08.2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050.177.2015 z dnia 23 lipca 2015  ws. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta

pdf
regulamin
81 KB

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół w roku szkolnym 2015/2016

pdf
99 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu na parcelach nr 374/132, 1038/111, 1037/111, 185/111 położonych w Lędzinach przy ul.Ławeckiej

pdf
42 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na parcelach nr 836/168, 892/168 położonych w Lędzinach przy ul.Ziemowita

pdf
42 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozbudowa sieci gazowej z przyłączami do budynku mieszkalnego na parcelach nr 892/168, 882/168, 883/168 położonych w Lędzinach przy ul. Ziemowita

pdf
42 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do budynku  mieszkalnego na parceli nr 778/18 położonej w Lędzinach przy ul. Ułańskiej

pdf
86 KB

Wykaz nieruchomości

pdf
76 KB

Wykaz nieruchomości

pdf
77 KB

Informacja o ogłoszeniu przetargu - ul. Zawiszy Czarnego działka nr 2763/25 pow. 0,0177 ha

pdf
91 KB

Informacja o ogłoszeniu przetargu-  ul.Kopalniana działka numer 2879/4 powierzchnia 0,0022ha

pdf
105 KB

Informacja o ogłoszeniu przetargu - ul. Zawiszy Czarnego działka numer 2762/25o powierzchni 0,0148 ha,

pdf
107 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny

pdf
42 KB

Wykaz nieruchomości

pdf
141 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny

pdf
79 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny

pdf
81 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny

pdf
42 KB

 

Ogłoszenie - konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach przy ul. Stadionowej 1

doc
Ogłoszenie
44 KB

Wykaz nieruchomości

pdf
18 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny

pdf
53 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny

pdf
54 KB

Wykaz nieruchomości

pdf
26 KB

Wykaz nieruchomości

pdf
26 KB

Protokół z przeprowadzonych konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie, w dziedzinach dotyczacych działalności statutowej tych organizacji.

 

pdf
66 KB

Konsultacje w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Lędziny konsultacji społecznych projektu "Budżet Obywatelski w Lędzinach".

pdf
59 KB

Projekt uchwały Rady Miasta Lędziny w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lędziny konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. Budżet Obywatelski w Lędzinach

 
 
pdf
533 KB

Wykaz nieruchomości

pdf
53 KB

Wykaz nieruchomości

pdf
65 KB

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, ul. Różana, powierzchnia 0,1234 ha

pdf
39 KB

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, ul. Różana, powierzchnia 0,1165 ha

pdf
39 KB

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, ul. Różana, powierzchnia 0,1132 ha

pdf
39 KB

Informacja o rozpoczęciu inwestycji gminnych

Wykaz nieruchomości

pdf
Wykaz
128 KB

Informacja o wyniku przetargu - ul.Zawiszy Czarnego

pdf
Informacja
199 KB

Informacja o wyniku przetargu - ul.Zawiszy Czarnego

pdf
Informacja
200 KB

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

pdf
Protokół
148 KB

Wykaz nieruchomości

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lędziny w roku 2015”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru położonego w rejonie ulicy Lędzińskiej w Lędzinach

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny w sprawie wydania decyzji ustalającej loklaizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "budowa sieci gazowej na parcelach nr 2575/49, 2582/49, 2579/49 położonych w Lędzinach przy ul.Paderewskiego

 

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup 15 tabletów

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Konkurs ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2015 roku

pdf
wzor_umowy
243 KB

Ogłoszenie o konsultacjach konkurs ofert konkurs ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2015 roku

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro

pdf
Ogłoszenie
175 KB
pdf
Oferta
56 KB

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

 

Wykaz nieruchomości 

Wykaz nieruchomości

 

 

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w roku 2014

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Informacja dotycząca ogłoszonych na dzień 12 stycznia 2015 r. przetargów

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - w drodze II przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy Lędzińskiej 55, 43-143 Lędziny - na okres 21 dni, tj. od dnia 28 listopada 2014 r.  do 19 grudnia 2014 r. wywieszone zostały n/w wykazy nieruchomości:

a) wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny - położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 18b - a przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.848.2014 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 19 listopada 2014 r.

   b) wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny - położonej w Lędzinach w rejonie ul. Hołdunowskiej - a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz   Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z  o. o. z siedzibą w Lędzinach.

 • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.850.2014 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 28 listopada 2014 r.

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  BĘDĄCEJ  WŁASNOŚCIĄ  GMINY  LĘDZINY,

A  PRZEZNACZONEJ  DO  ODDANIA  W  NAJEM  W  DRODZE  PRZETARGU.

 

Burmistrz Miasta Lędziny przeznacza do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienioną nieruchomość zabudowaną budynkiem handlowo-usługowym przy ul. Hołdunowskiej 18b w Lędzinach:

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów – działka nr 3207/414 o pow. 1,7302 ha, symbol użytku Bi – inne tereny zabudowane, jednostka rejestrowa gruntów 676. Do wynajęcia przeznaczona została część w/w działki o pow. 0,1054 ha. Zgodnie z kartoteką budynków na działce zlokalizowany jest budynek o numerze ewidencyjnym 241403_1.0003.729_BUD o funkcji użytkowej handlowo-usługowej o powierzchni zabudowy 258 m2.

              

Położenie - województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1 Lędziny, obręb ewidencyjny 0003 Hołdunów, karta mapy 2, ul. Hołdunowska 18b.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00019070/7 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane są uprawnienia przeniesione          z innych ksiąg wieczystych nie dotyczące przedmiotowej nieruchomości. Działy III i IV wolne są od wpisów.

 

Opis nieruchomości –   nieruchomość położona jest u zbiegu ulic Hołdunowskiej i Fredry, w sąsiedztwie zespołu pawilonów handlowych, targowiska miejskiego, obiektów oświaty oraz gastronomii. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem poczty o pow. zabudowy 258 m2, jednokondygnacyjnym, wolnostojącym, wybudowanym w konstrukcji mieszanej (elementy żelbetowe, murowane i stalowe). Powierzchnia użytkowa wynosi 207,1 m2, na którą składają się: sala operacyjna 46,5 m2, wiatrołap 6,3 m2, pokój naczelnika 15,7 m2, pokój śniadań 11,6 m2, pomieszczenie gospodarcze 2,5 m2, szatnia damska 6,4 m2, pomieszczenie sanitarne 5,9 m2, wc damskie 5,0 m2, wc męskie 3,3 m2, pomieszczenie sanitarne 5,3 m2, szatnia męska 6,1 m2, kotłownia 6,1 m2, pokój listonoszy 13,8 m2, ekspedycja 9,8 m2, magazyn paczek zwykłych 5,6 m2, magazyn paczek wartościowych 8,8 m2, pomieszczenie na kasę pancerną 2,3 m2, okienka kasowe 3,9 m2, 4,1 m2, 4,1 m2, 4,5 m2, korytarz 29,5 m2. Sala operacyjna usytuowana jest centralnie z wejściem od ul. Hołdunowskiej. Wejście do budynku jest przeszklone oraz dodatkowo doświetlone przez centralnie usytuowany świetlik. Zaplecze dostępne jest z zewnątrz dodatkowo przez pomieszczenia ekspedycji. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, c.o. elektryczną, odgromową, teletechniczną,sygnalizacji pożaru i sygnalizacji włamania. Dojazd do zaplecza od ul. Fredry. Na nieruchomości usytuowanych jest 7 miejsc parkingowych z dojazdem od tyłu budynku. Teren jest nieogrodzony, utwardzony kostka brukową oraz urządzony częściowo zielenią ozdobną. Najemca zobowiązany jest do wykonania remontu budynku, bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów, obejmującego:

a) nałożenie na elewację nowej warstwy tynku strukturalnego silikonowego z przygotowaniem powierzchni, naprawa pęknięć i ubytków,

b) malowanie rur spustowych pod kolor elewacji,

c) remont schodów i podestów zewnętrznych - demontaż istniejących okładzin, przygotowanie podłoża, wykonanie warstw wyrównawczych i izolacyjnych, montaż okładzin z płytek klinkierowych lub kamiennych dopuszczonych do stosowania na zewnątrz i odpowiedniej antypoślizgowości, zabudowa wycieraczki,

d) demontaż uszkodzonych murków przy pochylni dla niepełnosprawnych oraz ponowne odtworzenie wraz z remontem i malowaniem poręczy oraz balustrad, ujednolicenie posadzki pochylni do reszty okładzin zewnętrznych,

e) demontaż i montaż nowego sufitu podwieszanego we wnęce zewnętrznej budynku (punkt telefoniczny),

f) przełożenie zapadnięć bruku przy budynku,

g) szklenie brakujących elementów fasady frontowej, założenie maskownic na profile,

h) założenie podświetlenia fasady - 2 punkty świetlne.

Wykonanie w/w remontu budynku opiewa zgodnie z kosztorysem inwestorskim na kwotę 60 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).


Przeznaczenie w planie miejscowym – przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny” zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26 września 2002 r. (z późniejszymi zmianami) położona jest na terenach usług wolnostojących - do adaptacji.

 

Sposób zagospodarowania – budynek przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowo-usługowej, a ewentualne zmiany w sposobie zagospodarowania nieruchomości wymagają zgody wynajmującego.

 

Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości stawka wywoławcza czynszu najmu - ustalona zgodnie     z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lędziny Nr 0050.846.2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem budynku handlowo-usługowego położonego przy ul. Hołdunowskiej 18b w Lędzinach - wynosi 15 800,00 zł miesięcznie netto. Do kwoty czynszu wylicytowanego w drodze przetargu dolicza się podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.

 

Termin wnoszenia opłat do dnia 10-go każdego miesiąca z góry za dany miesiąc, bez osobnego          wezwania przelewem na rachunek bankowy UM Lędziny.

 

Zasady aktualizacji opłat czynsz waloryzowany będzie corocznie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.           

                   

Okres trwania dzierżawy –  7 lat.    

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55, 43-143 Lędziny – na okres 21 dni,   wywieszony został wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 18b, a przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .

 • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.848.2014 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 19 listopada 2014 r.

 

 

 

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży

- w drodze I przetargów ustnych nieograniczonych - niżej wymienionych nieruchomości położonych w Lędzinach, Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim, przy ul. Kopalnianej:

 

1. działka numer 2878/4 o powierzchni 0,0156 ha, zabudowana budynkiem garażu, zapisana w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku B (tereny mieszkaniowe), jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 5.

2. działka numer 2879/4 o powierzchni 0,0022 ha, zapisana w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku B (tereny mieszkaniowe), jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 5.

3. działka numer 2880/4 o powierzchni 0,0034 ha, zapisana w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku B (tereny mieszkaniowe), jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 5.

Własność wskazanych powyżej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej Nr KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej i nie dotyczy zbywanych nieruchomości. W dziale III wpisane są obciążenia, które nie dotyczą nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością). Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Zapisy działu I-SP oraz działu III w/w księgi wieczystej zostaną przeniesione do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości.  Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości nie są przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), zlokalizowane są na obszarze oznaczonym jako tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy - do adaptacji.

Realizacja inwestycji - na przedmiotowych działkach - wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

Cena wywoławcza nieruchomości:     

14 500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych 00/100) - dla działki 2878/4,

1 450,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) - dla działki 2879/4 ,

2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100) - dla działki 2880/4.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.    

Wadium ustalone zostało na kwotę:   

1 450,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) - dla działki 2878/4,

145,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć złotych 00/100) - dla działki 2879/4,

220,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych 00/100) - dla działki 2880/4.

Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 5 stycznia 2015 r. na konto depozytowe Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbędą się w dniu 12 stycznia 2015r.                                           

                        o godz. 12.00 – na sprzedaż działki 2878/4 o pow. 156 m2

                        o godz. 12.30 – na sprzedaż działki 2879/4 o pow. 22 m2

                        o godz. 13.00 – na sprzedaż działki 2880/4 o pow. 34 m2

                        w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.   

 

Szczegółowych informacji dotyczących w/w przetargów udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, tel. 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargach zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy   ul. Lędzińskiej 55, opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny.

Ponadto informację o ogłoszeniu przetargów podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl.

 

 

 

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży

- w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości:

 

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny arkusz mapy 13 przy ul. Lędzińskiej, oznaczonej jako działka numer 85/52 o powierzchni 0,0079 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku B-RIVb(grunty rolne zabudowane).

Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej  KA1T/00069910/3 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, Budowlanych 33. Działy I-SP, III oraz IV księgi wieczystej są wolne  od wpisów.

Działka nr 85/52 zabudowana jest częścią budynku mieszkalno-usługowego, wzniesionego w wyniku naruszenia granicy przy budowie przez właściciela nieruchomości sąsiednich – działki  nr 47 i 48. Działka posiada kształt trójkąta. Granica działki od strony północno-zachodniej przebiega równolegle do chodnika ul. Lędzińskiej, granica południowa działki jest w granicy obrysu budynku o numerze porządkowym 145, granica wschodnia przebiega przez powierzchnię zabudowy tego budynku. Około 60% powierzchni działki zabudowane jest fragmentem budynku wzniesionego na nieruchomości sąsiedniej.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późniejszymi zmianami), przedmiotowa działka zlokalizowana jest na obszarze zabudowanym oznaczonym jako tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy - do adaptacji.

 

      Cena wywoławcza nieruchomości: 8 000,00 złotych

             (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.                          

Wadium ustalone zostało na kwotę: 800,00 złotych(słownie: osiemset złotych 00/100).                        

Wniesienie wadium -  w pieniądzu - w terminie do dnia 5 stycznia 2015 r. na konto depozytowe Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008 (konto depozytowe).

Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2015 r.  o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.           

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, tel. 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

Informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy Lędzińskiej 55, 43-143 Lędziny - na okres 21 dni, tj. od dnia 17 listopada 2014 r. do dnia 8 grudnia 2014 r. wywieszone zostały n/w wykazy nieruchomości:

a) wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Ks. Kontnego, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego,

 • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.841.2014 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 14 listopada 2014 r.

b) wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę -  na cele upraw rolnych - na czas oznaczony trzech lat,

c) wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Lędziny, położonych w Lędzinach w rejonie ul. Ułańskiej, a przeznaczonych do ponownego oddania w dzierżawę -  na cele upraw rolnych - na czas oznaczony trzech lat,

 • Załączniki Nr 1 do Zarządzeń Nr 0050.842-843.2014 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 14 listopada 2014 r.

d) wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny,położonej w Lędzinach w rejonie ul. Fredry, a przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

 • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.844.2014 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 14 listopada 2014 r.

 

Pełna treść w/w Zarządzeń dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl – Biuletyn Informacji Publicznej.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy Lędzińskiej 55, 43-143 Lędziny - na okres 21 dni, tj. od dnia 6 listopada 2014 r.  do 27 listopada 2014 r. wywieszone zostały n/w wykazy nieruchomości:

a) wykazy nieruchomości będących własnością Gminy Lędziny - położonych w rejonie ulic:  Żeromskiego, Oficerskiej, Blych, Kupilasa, Zawiszy Czarnego, Goławieckiej - a przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z  o. o. z siedzibą w Lędzinach,

Załączniki Nr 1 do Zarządzeń Nr 0050.828-833.2014 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 6 listopada 2014 r.

b) wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach  przy ul. Ekonomicznej 6, zabudowanej budynkiem mieszkalnym typu domek fiński, a przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.834.2014 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia  6 listopada 2014 r.

c) wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Betonowej, a przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego,

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.835.2014 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia  6 listopada 2014 r.

 

 

 

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży - w drodze I przetargów ustnych nieograniczonych - niżej wymienionych nieruchomości:

 

sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 4        w rejonie ul. Zawiszy Czarnego, oznaczonych jako:

1.działka numer 2763/25 o powierzchni 0,0177 ha, zapisana w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku: Ps IV (pastwiska trwałe) - 0,0150 ha, W(rowy) - 0,0027 ha;

2.działka numer 2764/25 o powierzchni 0,0348 ha, zapisana w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku Ps IV (pastwiska trwałe) - 0,0277 ha, W(rowy) - 0,0071 ha;

3.działka numer 2771/25 o powierzchni 0,0117 ha, zapisana w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku Ps IV(pastwiska trwałe) - 0,0100 ha, W(rowy) - 0,0017 ha.

Własność powyższych nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej Nr KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej (prawo drogi), które nie dotyczy zbywanych nieruchomości. W dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością i nie dotyczy zbywanych nieruchomości. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), zlokalizowane są na terenach mieszkaniowo-usługowych o niskiej intensywności zabudowy - do adaptacji.

Realizacja inwestycji - na przedmiotowych działkach - wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki budowy, wydanej na wniosek inwestora.

 

Cena wywoławcza nieruchomości:      13 500,00 zł - dla działki 2763/25 o pow. 177 m2,

                                                                    26 400,00 zł - dla działki 2764/25 o pow. 348 m2,

                                                                      5 000,00 zł - dla działki 2771/25 o pow. 117 m2.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.    

 

Wadium ustalone zostało na kwotę: 1 350,00 zł - dla działki 2763/25, 2 640,00 zł - dla działki 2764/25, 500,00 zł - dla działki 2771/25.

Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 8 grudnia 2014 r. na konto depozytowe Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.

 Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbędą się w dniu 12 grudnia 2014 r.

                                   o godz. 11.00 – na sprzedaż działki 2763/25 o pow. 177 m2

                                   o godz. 11.30 – na sprzedaż działki 2764/25 o pow. 348 m2

                                   o godz. 12.00 – na sprzedaż działki 2771/25 o pow. 117 m2

                                     w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.              

 

Szczegółowych informacji dotyczących w/w przetargów udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, tel. 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargach zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy   ul. Lędzińskiej 55, opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny.

Ponadto informację o ogłoszeniu przetargów podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl.

                                                                                                  

 

 

Lędziny, dnia 10.11.2014r.

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Burmistrz Miasta Lędziny  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w roku 2015


na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczona na realizację tych zadań:

1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – kwota 10.000,00 zł.

    w tym:

    - aktywizacja miejskiego środowiska plastyków w ramach organizacji zajęć plastycznych,

       wystaw plenerów, organizacji wyjazdów do galerii,  BWA, muzeów.

2) działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym –  

     kwota  20.000,00 zł.

     w tym:

    - integracja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu środowiska osób z niepełnosprawnościami

3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 55.000,00 zł.

     w tym:

    - zapewnienie na terenie miasta Lędziny przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych i oświatowo-rehabilitacyjnych

II. Zasady przyznawania dotacji:
1. W konkursie mogą brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Lędziny.

2. Gmina Lędziny po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowę na realizację zadania w formie powierzenia (z przekazaniem dotacji na finansowanie zadania),


3. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Gmina Lędziny zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
III. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania: od 12 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 15.12.2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011, Nr 6, poz.25). Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego opatrzony datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem oferty lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty    potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
- umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),

4. Załączniki do oferty składane w formie kserokopii winny być potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji (za zgodność z oryginałem, data, pieczątka, podpis).
5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku organizacja może:
1) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,
2) zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego oraz zaktualizować kosztorys dotyczący realizacji zadania.


IV. Terminy składania ofert:
1. Kompletne oferty należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.12.2014r.

2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Miasta Lędziny lub data stempla pocztowego.

3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert:
1. Oceny złożonych ofert konkursowych dokona do dnia 19.12.2014r. powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Komisja Konkursowa stosując następujące kryteria wyboru:

- ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przystępujący do konkursu (pracownicy, ich kwalifikacje, zaplecze)

- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

- ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie publiczne będzie realizowane

- uwzględnienie planowanego przez organizację wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

- uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych  w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadani publiczne, biorąc pod uwagę ich rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2. Konkurs zostanie unieważniony, jeżeli:
-  nie złożono żadnej oferty,
- żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów formalnych

3. Wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta na podstawie przedłożonej opinii Komisji Konkursowej do dnia 30.12.2014r.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze ofert w formie ogłoszeń w Biuletynie Informacji publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i  stronie internetowej www.ledziny.pl             5. Od podjętej decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie.
6. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest posiadanie przez oferenta rachunku bankowego, na który przekazywana będzie dotacja na realizację zadania.
VI. Zrealizowane przez Gminę Lędziny w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

1. Gmina Lędziny na realizację za zadań tożsamych z ogłoszonym konkursem  przekazała następujące kwoty:

a) rok 2013

- kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury… - 17.000,00 zł.

- pomoc społeczna – 10.000,00

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 55.000,00 zł.

b) rok 2014

- kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury… - 10.000,00 zł.

- pomoc społeczna – 10.000,00

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 55.000,00 zł.

 

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży

- w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości:

 

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 1 w rejonie ul. Hołdunowskiej, oznaczonej jako działka numer 606/2 o powierzchni 0,0898 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1141, symbol klasoużytku Tk-0,0105 ha (tereny komunikacyjne - koleje), Bi-0,0793 ha(grunty zabudowane i zurbanizowane - inne tereny zabudowane).

Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00071337/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. Działy I-SP, III oraz IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenach wytwórczości do adaptacji i ewentualnej zmiany profilu działalności.

Realizacja inwestycji - na przedmiotowej nieruchomości - wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

 Cena wywoławcza nieruchomości: 35 000,00 złotych

(słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Wadium ustalone zostało na kwotę: 3 500,00 złotych

(słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 3 grudnia 2014 r. na konto depozytowe Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, tel. 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

Informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzęduwww.ledziny.pl.

 

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy Lędzińskiej 55, 43-143 Lędziny - na okres 21 dni, tj. od dnia 5 listopada 2014 r. do dnia 26 listopada 2014 r. wywieszony został wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego,

 • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.825.2014 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 4 listopada 2014 r.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

 1.  Przedmiot konsultacji

Na podstawie uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r. poddano konsultacjom projekt uchwały w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Podmioty uprawnione do konsultacji

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pożytku publicznego działające na terenie Gminy Lędziny, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Lędziny.

3. Termin konsultacji

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 06.10.2014 r. do 20.10.2014 r.

4.  Forma konsultacji

Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach:

a) zamieszczenie projektu konsultowanego aktu w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej miasta oraz tablicy informacyjnej Urzędu.

b) zbieranie pisemnych uwag i opinii względem konsultowanego aktu.

5.  Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była Renata Zazakowny kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych.

6. Zgłaszanie uwag i opinii

Uwagi i opinie należało zgłaszać:

-  osobiście do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych
(w godzinach pracy Urzędu)

-  pocztą tradycyjną

-  pocztą elektroniczną na adres rolnictwo@ledziny.pl

7.  Wyniki konsultacji

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego aktu od organizacji wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Z uwagi na uchylenie podstawy prawnej projektu uchwały, uchwała nie zostaje przedłożona pod obrady Rady Miasta.

Lędziny, 22.10.2014r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy Lędzińskiej 55, 43-143 Lędziny - na okres 21 dni, tj. od dnia 20 października 2014 r.  do dnia 10 listopada 2014 r. wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę - na cele upraw rolnych - na czas oznaczony trzech lat,

 • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.816.2014 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 17 października 2014 r.

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy Lędzińskiej 55, 43-143 Lędziny - na okres 21 dni, tj. od dnia 20 października 2014 r.  do dnia 10 listopada 2014 r. wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę - na cele upraw rolnych - na czas oznaczony trzech lat,

- Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.816.2014 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia  17 października 2014 r.

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta Lędziny stosownie do uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późniejszymi zmianami rozpoczyna z dniem 16.10.2014r. konsultacje w sprawie projektu aktu prawa miejscowego tj. uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Konsultacje będą prowadzone na terenie miasta Lędziny w okresie:

od 16.10.2014r. do 22.10.2014r. w następujących formach:

 1. zamieszczenie projektu konsultowanego aktu w BIP oraz na stronie internetowej miasta i tablicy informacyjnej Urzędu;
 2. zbieranie pisemnych uwag oraz opinii względem konsultowanego aktu, udzielanie wyjaśnień przez Wydział Edukacji…  (codziennie w godzinach pracy urzędu)

Omówienie wyników konsultacji z Burmistrzem Miasta ustala się na dzień 24.10.2014r.,

a ich rezultaty zostaną zamieszczone w uzasadnieniu do projektu aktu prawa miejscowego

(tj. planowanej do przyjęcia w/w uchwały na sesji Rady Miasta dnia 30.10.2014r.).

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie miasta do udziału w konsultacjach i przedstawiania swoich uwag w stosunku do projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy….

Pisemne uwagi w przedmiotowej sprawie można dostarczyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

- Urząd Miasta Lędziny-Wydział Edukacji, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny

- e-mail: kultura@ledziny.pl

- tel. /032/ 216-65-11 w.114,134

 

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy Lędzińskiej 55, 43-143 Lędziny - na okres 21 dni, tj. od dnia 7 października 2014 r.  do 28 października 2014 r. wywieszone zostały n/w wykazy nieruchomości:

a) wykazy nieruchomości będących własnością Gminy Lędziny, położonych w Lędzinach przy ul. Kopalnianej, a przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych,

 • Załączniki Nr 1 do Zarządzeń Nr 0050.809-811.2014 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 6 października 2014 r.

b) wykazy nieruchomości będących własnością Gminy Lędziny, położonych w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 11 oraz przy ul. Fredry, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródków przydomowych,

 • Załączniki Nr 1 do Zarządzeń Nr 0050.812-813.2014 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia  6 października 2014 r.

 

OGŁOSZENIE


Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Lędziny w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Urząd Miasta Lędziny stosownie do uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r. rozpoczyna z dniem 06.10.2014 r. konsultacje w sprawie projektu aktu prawa miejscowego tj. dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konsultacje będą prowadzone na terenie Miasta Lędziny w okresie od 06.10.2014 r. do 20.10.2014 r. w następujących formach:


1. zamieszczenie projektu konsultowanego aktu w BIP, na stronie internetowej miasta oraz tablicy informacyjnej Urzędu,
2. zbieranie pisemnych uwag oraz opinii względem konsultowanego aktu, udzielanie wyjaśnień przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych (codziennie w godzinach pracy referatu). Omówienie wyników konsultacji z Burmistrzem Miasta Lędziny ustala się na dzień 21.10.2014 r. a ich rezultaty zostaną zamieszczone w uzasadnieniu do projektu aktu prawa miejscowego (tj. planowanej do przyjęcia ww. uchwały na sesji Rady Miasta w dniu 30.10.2014 r.).
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie miasta do udziału w konsultacjach i przedstawiania swoich uwag w stosunku do projektu uchwały w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Pisemne uwagi w przedmiotowej sprawie można dostarczyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
· Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pokój 201 – Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Szkód Górniczych
· e-mail: rolnictwo@ledziny.pl,
· tel. (32) 216 65 11 wew. 127, 125


Projekt konsultowanego aktu można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie PDF.


Data ogłoszenia konsultacji: 06.10.2014 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy Lędzińskiej 55, 43-143 Lędziny - na okres 21 dni, tj. od dnia 1 października 2014 r. do dnia 22 października 2014 r. wywieszone zostały wykazy nieruchomości będących własnością Gminy Lędziny, a przeznaczonych do ponownego oddania w dzierżawę - na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2014 r. - na urządzenie tymczasowych składowisk materiałów budowlanych, w związku z budową sieci kanalizacyjnej w Lędzinach,

 • Załączniki Nr 1 do Zarządzeń Nr 0050.802-803.2014 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 30 września 2014 r.

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ulicy Lędzińskiej 55, 43-143 Lędziny - na okres 21 dni, tj. od dnia 12 września 2014 r. do dnia 3 października 2014 r. wywieszony został wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę - na cele upraw rolnych - na czas oznaczony trzech lat,

 • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.792.2014 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 12 września 2014 r.

 

Ogłoszenie o konsultacjach

Urząd Miasta Lędziny stosownie do uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r. z późn. zm. rozpoczyna z dniem 16.09.2014 r. konsultacje w sprawie projektu aktu prawa miejscowego tj. uchwały Rady Miasta Lędziny.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lędziny dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Lędziny przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Konsultacje będą prowadzone na terenie miasta Lędziny w okresie od 16.09.2014 r. do 22.09.2014 r. w następujących formach:

 1. zamieszczenie projektu konsultowanego aktu w BIP na stronie internetowej miasta oraz tablicy informacyjnej Urzędu,

2. zbieranie pisemnych uwag oraz opinii względem konsultowanego aktu, udzielanie wyjaśnień przez Wydział Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta (codziennie w godzinach pracy wydziału).

Omówienie wyników konsultacji z Burmistrzem Miasta Lędziny ustala się na dzień 23.09.2014 r., a ich rezultaty zostaną zamieszczone w uzasadnieniu do projektu aktu prawa miejscowego (tj. planowanej do przyjęcia ww. uchwały na sesji Rady Miasta w dniu 25.09.2014 r.).

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie miasta do udziału w konsultacjach i przedstawiania swoich uwag w stosunku do projektu ww. uchwały.

Pisemne uwagi w przedmiotowej sprawie można dostarczyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pokój 109 - Wydział Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta,
 • e-mail: edukacja@ledziny.pl,
 • tel. (32) 216 65 11 wew. 153.

Projekt konsultowanego aktu można pobrać bezpośrednio ze strony BIP w formacie PDF.

Data ogłoszenia konsultacji: 16.09.2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - modernizacja ul. Kolonia Piast w Lędzinach

pdf
ogłoszenie
16 322 KB
pdf
Opis
94 KB

Wykaz nieruchomości

 Wykaz nieruchomości

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy Lędzińskiej 55, 43-143 Lędziny - na okres 21 dni, tj. od dnia 27 sierpnia 2014 r. do dnia 17 września 2014 r. wywieszone zostały wykazy nieruchomości będących własnością Gminy Lędziny,położonych w Lędzinach w rejonie ul. Hołdunowskiej oraz w rejonie ul. Zawiszy Czarnego, a przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:

 • Załączniki Nr 1 do Zarządzeń Nr 0050.779-785.2014 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 26 sierpnia 2014 r.

 

 

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy Lędzińskiej 55, 43-143 Lędziny - na okres 21 dni, tj. od dnia 20 sierpnia 2014 r. do dnia 10 września 2014 r. wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych,

 • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.774.2014 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 19 sierpnia 2014 r.

 

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 1. Przedmiot konsultacji

Na podstawie uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r. poddano konsultacjom projekt zmiany uchwały nr XXXV/263/13 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Lędziny na lata 2013 - 2015.

2. Podmioty uprawnione do konsultacji

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pożytku publicznego działające na terenie Gminy Lędziny, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Lędziny.

3. Termin konsultacji

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 22.07.2014 r. do 04.08.2014 r.

4. Forma konsultacji

Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach:

a) zamieszczenie projektu konsultowanego aktu w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej miasta oraz tablicy informacyjnej Urzędu.

b) zbieranie pisemnych uwag i opinii względem konsultowanego aktu.

5. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była Renata Zazakowny kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych

6. Zgłaszanie uwag i opinii

Uwagi i opinie należało zgłaszać:

- osobiście do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych (w godzinach pracy Urzędu)

- pocztą tradycyjną

- pocztą elektroniczną na adres rolnictwo@ledziny.pl

7. Wyniki konsultacji

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego aktu od organizacji wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Wobec powyższego przedmiotową uchwałę Rady Miasta po przeprowadzonych konsultacjach, Burmistrz Miasta przedkłada bez jakichkolwiek zmian w jej treści na najbliższą sesję Rady Miasta w dniu 18.08.2014 r. celem podjęcia.

 

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 1. Przedmiot konsultacji

Na podstawie uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r. poddano konsultacjom projekt zmiany uchwały nr XLVI/350/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Podmioty uprawnione do konsultacji

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pożytku publicznego działające na terenie Gminy Lędziny, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Lędziny.

3. Termin konsultacji

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 22.07.2014 r. do 04.08.2014 r.

4. Forma konsultacji

Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach:

a) zamieszczenie projektu konsultowanego aktu w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej miasta oraz tablicy informacyjnej Urzędu.

b) zbieranie pisemnych uwag i opinii względem konsultowanego aktu.

5.  Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była Renata Zazakowny kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych

6. Zgłaszanie uwag i opinii

Uwagi i opinie należało zgłaszać:

- osobiście do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych (w godzinach pracy Urzędu)

- pocztą tradycyjną

- pocztą elektroniczną na adres rolnictwo@ledziny.pl

7.  Wyniki konsultacji

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego aktu od organizacji wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Wobec powyższego przedmiotową uchwałę Rady Miasta po przeprowadzonych konsultacjach, Burmistrz Miasta przedkłada bez jakichkolwiek zmian w jej treści na najbliższą sesję Rady Miasta w dniu 18.08.2014 r. celem podjęcia.

 

 

dzisiaj: 16 kwietnia 2024
imieniny:
Julii, Ksenii
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę