Newsletter

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 3+

 

Zapraszamy rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Lędziny, mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku gdy dziecko się uczy do składania wniosków o wydanie lędzińskiej  karty „Rodzina 3+”.

Karta ta uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez jednostki organizacyjne  urzędu  jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna będzie wkrótce na stronie internetowej miasta i będzie aktualizowana na bieżąco.

 

Wniosek o wydanie karty „Rodzina 3+” należy wypełnić podając dane wszystkich członków rodziny oraz dołączyć właściwe dokumenty:

  1. w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych dokument tożsamości ze zdjęciem,
  2. w przypadku dzieci od 0 do 6 roku życia skrócony odpis aktu urodzenia,
  3. w przypadku dzieci od 6 do 18 roku życia ważna legitymacja szkolna,
  4. w przypadku dzieci powyżej 18 roku i uczących ważna legitymacja szkolna/studencka lub zaświadczenie wydane przez stosowną placówkę oświatową/edukacyjną, potwierdzające kontynuację nauki.
  5. w przypadku rodzin zastępczych postanowienie sądu lub inny dokument równorzędny na podstawie którego sprawowana jest opieka nad dzieckiem.

 

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Lędziny - Wydziale Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta codziennie w godzinach pracy urzędu.  Wnioskodawca przedkłada kserokopie w/w dokumentów, oraz oryginały tych dokumentów do wglądu.

 

Szczegółowe informacje na temat programu zawiera Uchwała nr LI/412/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Lędziny Programu „Rodzina 3+” oraz Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z karty „Rodzina 3+” wprowadzony Zarządzeniem nr 0050.88.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 09.04.2015 r.


 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

O przyznanie Kart mogą ubiegać się rodziny, które utrzymują co najmniej trójkę dzieci (dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) – niezależnie od dochodu.

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

- rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci,

- małżonkowie rodziców, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Kto może złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?
Z wnioskiem może wystąpić w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek tej rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej.

 

Jakie dokumenty należy przedstawić przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Duże Rodziny?

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

- w przypadku rodzica: dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej do co najmniej trojga dzieci

- w przypadku małżonka rodzica: dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa

- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia: akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia: dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki

- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w weku powyżej 18 roku życia: dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności


- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka: postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?
Wnioski można składać w Wydziale Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta (pok. 109) w godzinach pracy urzędu tel. 32 216-65-11 wew. 114 , e-mail: kultura@ledziny.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014r., poz. 1863)

 


 

Pliki do pobrania

Wykaz zniżek oferowanych przez partnerów Karty Dużej Rodziny dostępny jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl

dzisiaj: 16 kwietnia 2024
imieniny:
Julii, Ksenii
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę