Newsletter

Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę

 „Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę”

 

w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Projekt pn. "Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę" jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Okres realizacji projektu obejmuje:  wrzesień 2013 r. –  czerwiec 2015 r.

W ramach projektu zostanie zrealizowanych szereg działań mających na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej Gimnazjum nr 2 w Lędzinach poprzez jej ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych oraz wzmocnienie przyszłego potencjału zawodowego uczniów. Zadania w ramach projektu obejmą m.in.: zajęcia językowe (angielski, niemiecki, włoski, rosyjski), zajęcia z kulturoznawstwa, warsztaty muzyczne i plastyczne, warsztaty przyrodnicze, biologiczne i chemiczne, warsztaty geograficzne, warsztaty z historii regionu, zajęcia matematyczne z wykorzystaniem technik informatycznych, Klub Zdolnego Matematyka, Szkolny Ośrodek Kariery oraz zajęcia uspołeczniające, przeciwdziałające wykluczeniu uczniów.

 

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji szkolnego asystenta koordynatora

 

 W związku z realizacją projektu pn. „Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Lędziny zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji szkolnego asystenta koordynatora dla przedmiotowego projektu.

Szkolny asystent koordynatora będzie odpowiedzialny za: przygotowanie grafików zajęć, techniczną organizację rekrutacji, bezpośredni kontakt z uczestnikami projektu na miejscu realizacji projektu, bieżące rozwiązywanie problemów, nadzór nad przebiegiem projektu w miejscu jego realizacji, organizację techniczną zajęć w ramach projektu, opracowanie materiałów wykorzystywanych w projekcie.

Szkolnym asystentem koordynatora może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie, doświadczenie w realizacji minimum jednego projektu w ramach POKL oraz doświadczenie w pracy w jednostkach oświatowych, regularnie podnosząca swoją wiedzę w zakresie procedur realizacji projektów.

 

Oferty należy składać w Referacie ds. Funduszy Strukturalnych i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Lędziny do dnia 04.10.2013 r., w jednej kopercie opatrzonej napisem:  Oferta cenowa na pełnienie funkcji szkolnego asystenta koordynatora w ramach projektu „Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji koordynatora

 

W związku z realizacją projektu pn. „Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Lędziny zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji koordynatora dla przedmiotowego projektu.

Funkcję koordynatora może pełnić osoba posiadająca wyższe wykształcenie, doświadczenie w realizacji minimum 2 projektów w ramach POKL oraz doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego (znajomość zasad obiegu dokumentów, procedur PZP, SEKAPu, płatności zgodnie z dyscypliną finansową itd.), regularnie podnosząca swoją wiedzę z zakresu procedur realizacji projektów.

Koordynator prowadzi i nadzoruje działania w projekcie w zakresie organizacyjnym, merytorycznym i finansowym, przygotowuje sprawozdania merytoryczne i odpowiada za realizację projektu przed Burmistrzem Miasta jako pracodawcą. Jest odpowiedzialny za kontakt z IP i nadzór nad pracą specjalistów oraz pozostałych członków zespołu. Koordynator będzie też prowadził promocję projektu.

 

Oferty należy składać w Referacie ds. Funduszy Strukturalnych i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Lędziny do dnia 04.10.2013 r., w jednej kopercie opatrzonej napisem:  Oferta cenowa na pełnienie funkcji koordynatora w ramach projektu „Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji specjalisty ds. rozliczeń

 

W związku z realizacją projektu pn. „Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Lędziny zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji specjalisty ds. rozliczeń dla przedmiotowego projektu.

Specjalista ds. rozliczeń projektu będzie wypełniał część finansową wniosku o płatność, nadzorował prawidłowy przebieg  zakupów i płatności w ramach projektu oraz ich poprawność finansową.

Funkcję specjalisty może pełnić osoba posiadająca wyższe wykształcenie, doświadczenie w rozliczaniu minimum 1 projektu w ramach PO KL oraz doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego (znajomość zasad obiegu dokumentów, procedur PZP, SEKAP, płatności zgodnie z dyscypliną finansową itd.), regularnie podnosząca swoją wiedzę z zakresu procedur realizacji projektów.

 

Oferty należy składać w Referacie ds. Funduszy Strukturalnych i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Lędziny do dnia 04.10.2013 r., w jednej kopercie opatrzonej napisem:  Oferta cenowa na pełnienie funkcji specjalisty ds. rozliczeń w ramach projektu „Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji

 

W związku z realizacją projektu pn. „Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Lędziny zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji dla przedmiotowego projektu.

Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji będzie odpowiedzialny za sprawozdawczość, bieżącą analizę frekwencji uczestników projektu na zajęciach oraz sprawdzanie dokumentacji i zgodności realizacji zajęć zgodnie z harmonogramem.

Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji powinien posiadać co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji w jednostkach oświatowych.

 

Oferty należy składać w Referacie ds. Funduszy Strukturalnych i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Lędziny do dnia 04.10.2013 r., w jednej kopercie opatrzonej napisem:  Oferta cenowa na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w ramach projektu „Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

dzisiaj: 18 lipca 2024
imieniny:
Szymona, Erwina
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę