Newsletter

Jak założyć działalność gospodarczą

Rejestracja działalności w urzędzie gminy lub poprzez elektroniczny formularz CEIDG

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.
W zależności od formy prawnej, w jakiej działalność ta jest prowadzona, wymaga ona zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę właściwą dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy bądź wypełnić wniosek online poprzez elektroniczny formularz CEIDG.

  • Osoba fizyczna, która zamierza prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki cywilnej - dokonuje zgłoszenia w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę wypełniając tylko jeden wniosek EDG-1. W Lędzinach ewidencją działalności gospodarczej osób fizycznych zajmuje się Inspektor ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych - I piętro, pokój Nr 106, tel. (0-32) 21-66-511, wew. 152  e-mail: ewidencja@ledziny.pl.
  • Działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego - należy zgłosić do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy mieszczący się przy Sądzie Rejonowym w Katowicach - VIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Lompy 14, 40-057 Katowice, tel. (0-32) 73-13-469.

         

 Wydanie zaświadczenia o wpisie, jego zmiana i likwidacja działalności  nie podlega żadnym opłatom.


Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane w niej zawarte nie podlegają ustawie o ochronie danych osobowych.
Miejscem zamieszkania przedsiębiorcy jest miejscowość, w której przebywa on z zamiarem stałego pobytu. 

Wniosek CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o:

  • przyznanie numeru REGON
  • rejestrację, nadanie NIP-u i wybór formy opodatkowania w Urzędzie Skarbowym
  • zgłoszenie płatnika składek do ZUS lub oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS

 

Wniosek można złożyć osobiście, pisemnie - listem poleconym z potwierdzonym przez notariusza podpisem, lub drogą elektroniczną - w tym przypadku obowiązkiem jest posiadanie podpisu elektronicznego.

dzisiaj: 16 kwietnia 2024
imieniny:
Julii, Ksenii
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę