Newsletter

O Lędzinach

Gmina miejska Lędziny należy do powiatu bieruńsko-lędzińskiego, będącego częścią województwa śląskiego. Obszar gminy pokrywa się z administracyjnymi granicami miasta Lędziny, w skład którego wchodzą następujące obręby geodezyjne, zwane potocznie dzielnicami: Lędziny, Hołdunów, Goławiec, Smardzowice i Górki.
Lędziny zajmują obszar o powierzchni 3 104 hektarów i nie posiadają zwartej przestrzennie zabudowy - między poszczególnymi dzielnicami rozciągają się pola, lasy i tereny przemysłowe. Użytki rolne zajmują 60% jej powierzchni, z czego 36% przypada na grunty orne, 18% na łąki, 5% na pastwiska, a 1% na sady. Lasy zajmują zaledwie 15%, natomiast pozostałe grunty i nieużytki 25% ogólnej powierzchni gminy.

 

Lędziny są dynamicznie rozwijającą się gminą, dzięki otwartości na inwestowanie we wszystkich dziedzinach działalności zarówno gospodarczej, jak i oświatowej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej. Spośród 77 zakładów przemysłowych, dominującą rolę odgrywa kopalnia węgla kamiennego Ziemowit, zatrudniająca największą liczbę mieszkańców gminy. Jednak w miarę upływu czasu ulega zmianie proporcja osób zatrudnionych w górnictwie na rzecz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na własny rachunek.

 

KWK Ziemowit

 

W ostatnich latach na terenie gminy rozwinęła się sieć wysokoprodukcyjnych gospodarstw rolnych, których jest obecnie 78. Największe gospodarstwa, których właściciele utrzymują się wyłącznie z prowadzenia gospodarki rolnej, znajdują się głównie na obszarze Lędzin i Górek. Gospodarstwa mniejsze, zajmujące powierzchnię do 5 ha, znajdują się na terenie osiedli Goławiec i Hołdunów. W strukturze zasiewów w Lędzinach zdecydowanie dominują rośliny zbożowe, ale uprawiane są także rośliny okopowe (ziemniaki, buraki cukrowe), motylkowe i strączkowe. Prowadzona jest hodowla bydła rzeźnego i mlecznego, trzody chlewnej i owiec. Ze względu na istniejące zanieczyszczenie gleb, szczególnie rozwijane są specjalistyczne działy produkcji rolnej takie jak: pieczarkarstwo, ogrodnictwo szklarniowe i foliowe, hodowla drobiu lub zwierząt

tereny rolnicze

 

W Lędzinach można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje zabudowy: współczesną - blokową, indywidualną jednorodzinną oraz, w niektórych dzielnicach, rolniczą. Charakterystycznym elementem krajobrazu architektonicznego  jest osiedle około 600 domków fińskich, wybudowane do końca 1953 roku. Plan zagospodarowania przestrzennego, nakreślający rozwój miasta do roku 2005, przewiduje adaptację i modernizację istniejącej zabudowy, rozwój budownictwa jednorodzinnego wolno stojącego, realizację zabudowy wielorodzinnej oraz intensyfikację budownictwa rekreacyjnego na terenach położonych na północ od istniejącej drogi tranzytowej.

osiedle domków fińskich

W gminie funkcjonują 2 przedszkola, 3 szkoły podstawowe, 3 gimnazja, liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna i szkoła dla dorosłych. Opieka medyczna działa w dwóch sektorach: publicznym i prywatnym, oferując mieszańcom wysokospecjalistyczne usługi z zakresu podstawowej opieki medycznej z diagnostyką i rehabilitacją. Działalność placówek służby zdrowia uzupełnia 8 aptek.

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 3

 

Urozmaicona rzeźba terenu, znaczny stopień lesistości i istniejące obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe powodują, że gmina ma wiele walorów turystycznych. Przez jej obszar przebiegają trzy szlaki turystyczne: Szlak Krawędziowy GOP z zachodu na wschód, Szlak im. Jana Kudery od strony Błędowa przez Goławiec i Górki do Bierunia Starego i Szlak Hołdunowski, wiodący od strony Ławek przez Hołdunów w kierunku Imielina. Letni kompleks sportowo-rekreacyjny Nad Zalewem umożliwia mieszkańcom Lędzin aktywne spędzanie wolnego czasu na odkrytym basenie i kortach tenisowych. Podobne funkcje pełni, oddana do użytku w 1999 roku, kryta pływalnia wraz z jacuzzi i saunami, będąca integralną częścią kompleksu sportowego Centrum.

 

pływalnia w ośrodku Centrum

 

Na terenie miasta odbywają się liczne imprezy kulturalne i sportowe, z których niektóre, jak np. turnieje tańca towarzyskiego i turnieje brydżowe, mają zasięg ogólnopolski, a nawet międzynarodowy. Aktywnie działają również liczne stowarzyszenia i organizacje kulturalne oraz zespoły artystyczne.

Turniej Tańca Towarzyskiego w ośrodku Centrum
dzisiaj: 16 kwietnia 2024
imieniny:
Julii, Ksenii
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę