Newsletter

Stypendia szkolne

UWAGA

Od 1 października 2015 r. ulegnie zwiększeniu kryterium dochodowe, czyli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne z 456 zł do 514 zł - na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058).

 

Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe obowiązujące do końca września tj. 456zł, a nie przekracza kryterium obowiązującego od 1 października 2015 r. tj. 514 zł, aby otrzymać stypendium w roku szkolnym 2015/2016 zobowiązane są złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego również w terminie do 15 września 2015 r. W tym przypadku uprawnienie do otrzymania stypendium nabędą od października.

Termin złożenia wniosku: 15 września jest ostateczny (zgodnie z ustawą o systemie oświaty).

 

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na podstawie art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2011r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XIII/97/07/ Rady Miasta Lędziny z dnia 28.06.2007r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lędziny, istnieje możliwość uzyskania przez uczniów tzw. stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, niż dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 Charakter pomocy materialnej:

 • socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł netto na osobę w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.)

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Lędziny

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Termin wypłaty stypendium uzależniony od daty wpływu środków z Urzędu Wojewódzkiego. 

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu  podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na  podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
 • innych, szczególnych okoliczności

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Lędziny
 • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Lędziny, Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia, ul. Lędzińska 55, I piętro, pokój nr 109, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 114

e-mail: kultura@ledziny.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 7.30 do 17.00

od wtorku do czwartku od 7.30  do 15.30

piątek od 7.30 do 14.00

 

Wydatki kwalifikowane przy rozliczeniu przyznanego stypendium szkolnego:
 
1. Podręczniki szkolne, lektury szkolne.
2. Zeszyty.
3. Pomoce dydaktyczne (np.: słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, itp.).                  
4. Artykuły szkolne (np. piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina).
5. Tornister (plecak szkolny).
6. Strój na W-F (raz na semestr):

- spodenki sportowe,                                                                                                                     

- obuwie sportowe (halówki, trampki)

- podkoszulek sportowy.

7. Strój galowy wymagany przez szkołę, zwrot kosztów dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej środkami komunikacji zbiorowej.

8. Przybory do nauki zawodu.

9. Komputer (raty za komputer), tablet, oprogramowanie, części do komputera (dysk twardy, karta pamięci, karta graficzne, drukarka, monitor itp).

10.Tusze do drukarek, abonament internetowy, multimedialne programy edukacyjne.

11. Biurko, krzesło do biurka.

12. Sprzęt muzyczny, opłata za naukę gry na instrumencie.

13. Sprzęt sportowy w przypadku zawodniczego uprawiania danej dyscypliny sportu - poświadczenie ze szkoły lub klubu sportowego.

14. Basen (strój kąpielowy, klapki,).

15. Koszty zajęć dodatkowych (nauka języka obcego, kółko taneczne, recytatorskie itp.).

16. Ubezpieczenia grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków.

17. Wycieczka szkolna – na podstawie zaświadczenia wydanego przez szkołę.

18. Sprzęt wykorzystywany na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych – na podstawie zaświadczenia ze szkoły. 

Dokumenty do pobrania

doc
wniosek
64 KB
dzisiaj: 3 marca 2024
imieniny:
Kunegundy, Maryny
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę