Newsletter

struktura organizacyjna

Dział Finansowo - Księgowy

Główny księgowy: Barbara Larysz, tel. w. 23
Pracownicy działu: tel. (32)  216 67 91 w. 24,
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.30


Zajmuje się prowadzeniem obsługi finansowo - księgowej Ośrodka, przygotowywaniem planów i sprawozdań finansowych, czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu, ewidencjonowaniem dochodów i wydatków, dokonywaniem czynności związanych z wypłatami, wpłatami i rozliczeniami świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz wszelkich transakcji bankowych, prowadzeniem inwentaryzacji składników majątkowych Ośrodka, przygotowywaniem, ewidencjonowaniem i rozliczaniem budżetów projektów i programów realizowanych przez Ośrodek, rozliczaniem budżetu Ośrodka.

 

Dział Świadczeń Społecznych

Kierownik: Agata Kukier, tel. w. 33

Pracownicy socjalni: tel. w. 28, 36, 38, 39

 

Praca w środowisku: od poniedziałku do piątku od 1100 do 1530

Dyżur pracowników socjalnych:

poniedziałek: od 730 do 1100
wtorek: od 730 do 1100
środa: od 730 do 1530
czwartek: od 730 do 1100
piątek: od 730 do 1100

 

Zajmuje się :

 • rozpoznawaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na terenie miasta,

 • prowadzeniem postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej,

 • świadczeniem szeroko pojętej pomocy socjalnej na rzecz beneficjentów pomocy społecznej,

 • pomocą w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i uzyskania pomocy ze strony właściwych instytucji i organizacji pozarządowych,

 • udzielaniem informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych oraz udzielaniem wsparcia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej,

 • inicjowaniem nowych form pomocy, współpracą z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania problemom społecznym,

 • aktywizacją społeczności lokalnej,

 • podejmowaniem interwencji w sytuacjach kryzysowych, a także współuczestnictwem w opracowywaniu,

 • wdrożeniem i realizacją programów i projektów mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców miasta.

Dział Interwencji Socjalnej i Profilaktyki

Kierownik: Izabela Golus, tel. bezpośredni (32) 216 68 60

Pracownicy działu: tel. w. 25, 35, 36

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Praca w terenie: wtorek - środa 1100 do 1530

 

Zajmuje się:

 • udzielaniem pomocy w formie poradnictwa rodzinnego, terapii rodzinnej, interwencji kryzysowej podejmowanej na rzecz osób i rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich ról i zadań społecznych, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapobieganiem i powstrzymywaniem zjawiska przemocy w rodzinie, udzielaniem pomocy i wsparcia przy rozwiązywaniu problemów życiowych,

 • zapewnieniem wsparcia emocjonalnego osobom tego wymagającym, pomocą w rozwiązywaniu problemów uzależnień i problemów wychowawczych

 • z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie;

 • prowadzeniem interwencji środowiskowych, pomocą w zakresie aktywizacji życiowej i pomocy funkcjonowania społecznego osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych,

 • opracowywaniem, wdrażaniem nowych metod pracy z beneficjentem pomocy społecznej,

 • opracowywaniem, wdrażaniem i realizacją programów i projektów realizowanych na rzecz poprawy życia mieszkańców,

 • pozyskiwaniem środków na realizację tych programów i projektów (krajowych i zagranicznych),

 • koordynacją i prowadzeniem nadzoru nad realizacją Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz realizacją programów i projektów,

 • prowadzeniem nadzoru nad funkcjonowaniem Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz współpracą z innymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze rozwiązywania problemów społecznych.

 

Dział Świadczeń Rodzinnych

Kierownik: Barbara Raszka, tel. w. 31

Pracownicy działu: tel. w. 34,77

 

Zajmuje się prowadzeniem postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych: zasiłków rodzinnych i przysługujących do nich dodatków, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń przysługujących osobom uprawnionym do alimentów oraz podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 

 

 

dzisiaj: 18 lipca 2024
imieniny:
Szymona, Erwina
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę