Newsletter

Zawiadomienie o sesj Rady Miasta

2010-06-29

Uprzejmie informujemy, że LXII sesja Rady Miasta V kadencji została zwołana na dzień  30 czerwca 2010 r. o godz. 11.00  w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.  Lędzińskiej 55 (sala 011 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z LX Nadzwyczajnej Sesji z dnia 19.05.2010 r. oraz z LXI Sesji Rady Miasta z dnia 27.05.2010 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno - wschodniej części dzielnicy Hołdunów w Lędzinach,

b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach,

c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej w Lędzinach,

d) zmian w budżecie miasta na 2010 rok,

e) informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze,

f) pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych,

g) zmiany uchwały nr XLVIII / 335 / 09 Rady Miasta Lędziny z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2009-2012" - etap IV na lata 2009-2010,

h) utworzenia wydzielonego rachunku dochodów,

i) wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy w przedmiocie najmu Spółce Akcyjnej „RUCH" w Warszawie, Śląski Region Sprzedaży w Katowicach nieruchomości gruntowej wraz z posadowionym na niej obiektem handlowym, stanowiącym kiosk „Ruch" przy ul. Hołdunowkiej w Lędzinach,

j) zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach,

k) nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lędzinach,

l) zmiany uchwały nr LIX / 420 / 10 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „e-edukacja@ w Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej" w ramach Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - w latach 2010-2012,

m) skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

n) skargi na działalność Burmistrza Miasta Lędziny,

o) odwołania Pani Ireny Gajer ze stanowiska Skarbnika Miasta,

p) powołania Pani Doroty Przybyła - Paszek na stanowisko Skarbnika Miasta.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dot. podpisanych umów, wydanych zarządzeń i wykonania uchwał Rady Miasta.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacje.

9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych

10. Zakończenie.

dzisiaj: 3 marca 2024
imieniny:
Kunegundy, Maryny
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę