Newsletter

Zawiadomienie o posiedzeniu XXXIII sesji Rady Miasta Lędziny

2013-03-18

Przewodnicząca Rady Miasta Lędziny informuje, że XXXIII sesja Rady Miasta Lędziny VI kadencji została zwołana na dzień 20 marca 2013r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) 

 

 

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 28 lutego 2013 roku.

4. Informacja Prezesa Spółki „Partner" na temat stanu zaawansowania prac przy kanalizacji gminy Lędziny.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

9. Informacje.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata2013 - 2022;

b) zmian w budżecie miasta na 2013 rok;

c) udzielenia pomocy finansowej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach;

d) zmiany uchwały Nr XXX / 227 / 12 Rady Miasta Lędzinyz dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego;

e) zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr LVIII / 405 / 10z dnia 25.03.2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lędziny;

f) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lędzinyw roku 2013";

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Fredry ( na terenie Targowiska Miejskiego) - na czas oznaczony trzech lat, z przeznaczeniem pod działalność handlowo - usługową.

11. Zakończenie.

dzisiaj: 1 lipca 2022
imieniny:
Haliny, Mariana
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę