Newsletter

Zaproszenie na sesję Rady Miasta Lędziny

2015-11-19

Uprzejmie informujemy, iż XIX sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 26 listopada 2015 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Lędziny /sala 011/.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.;
  b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.;
  c) ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
  d) opłaty od posiadania psów;
  e) zmian w budżecie na 2015rok;
  f) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025;
  g) zmiany Uchwały nr XVII/111/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 września 2015r. w    sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  h) uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Lędziny;
  i) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Lędziny;
  j) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Lędziny w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat trzech;
  k) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lędziny;
  l) zmiany uchwały nr XXXV/263/13 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Lędziny na lata 2013-2015;
  m) nadania nazwy ulicy;
  n) nadania nazw ulic;
  o) wyrażenia zgody na zawarcie- na czas oznaczony trzech lat – kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Gwarków, z przeznaczeniem na dojazd i dojście do nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Gwarków;
  p) udzielenia pomocy finansowej Gminie Jaworzno;
  q) wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2020 r., kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Lędzianach Sali widowiskowo-kinowej Piast, będącej częścią pomieszczeń stanowiących własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55, na potrzeby prowadzenia działalności statutowej;
  r) określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz ich poboru;
  s) przekazania przez Gminę Lędziny zadań z zakresu oświaty w części dotyczącej nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego;
  t) skargi w przedmiocie podjęcia przez Radę Miasta Lędziny uchwały nr XVII/116/15, XVII/117/15 oraz nr XVII/118/15 z dnia 30 września 2015r.;
  u) skargi na działanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
  v) skargi na działanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
  w) skarga na działalność Burmistrza Miasta;
  x) skarga na działalność Burmistrza miasta;
 8. Informacje.
 9. Zakończenie.
dzisiaj: 30 czerwca 2022
imieniny:
Lucyny, Rajmunda
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę