Newsletter

Konkurs ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2012 roku

2012-04-10

Burmistrz Miasta Lędziny

reprezentujący Gminę Lędziny

z siedzibą przy ul. Lędzińskiej 55 w Lędzinach

działając na podstawie


art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 i 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz 115, 116 i art. 114 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz.654 ) w związku z art.4¹ ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 ze zm.)


ogłasza konkurs ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2012 roku

                       
I. Rodzaje zadań
  1. Prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu, nie objętej kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia, obejmującej terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych.

   1a. Zorganizowanie obozu terapeutycznego dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych będących pacjentami Poradni Leczenia Uzależnień. Górny limit dofinansowania na uczestnika obozu terapeutycznego zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lędziny Nr XVI/120/11 z dnia 15.12.2011 r. wynosi:
   - 50 % ogólnych kosztów organizowanego obozu terapeutycznego dla osoby Uzależnionej,
   - 40 % ogólnych kosztów organizowanego obozu terapeutycznego dla osoby współuzależnionej ( również dziecko).

  2. Prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków, nie objętej kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia, obejmującej terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych i członków ich rodzin.

    II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań

    

   zadanie

   Rok 2011

   Rok 2012

   ust. I pkt. 1

   8.200,- zł

   8.000,- zł

   ust. I pkt.1a

   1.02.900

   2.900,- zł

   ust. I pkt. 2

   6.000,- zł

   6.000,- zł

                  

   III.  Warunki przyznawania środków

  1. W konkursie mogą brać udział publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej bez względu na formę prawną prowadzonej działalności, świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2012 roku.
  2. Warunkiem realizacji zadania jest dysponowanie przez oferenta odpowiednią bazą lokalową oraz kadrą posiadającą wymagane kwalifikacje.
  3. Składane dokumenty muszą być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osoby statutowo upoważnionej do reprezentowania oferenta; z kolei dokumenty składane jako ich kopie muszą być opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem”.
  4. Braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej.

IV. Termin składania ofert

  1. Kompletne oferty sporządzone zgodnie z wzorem obowiązującego formularza, w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs” wraz z nazwą zadania należy składać u Inspektora ds. Ewidencji Podmiotów Gospodarczych Urzędu Miasta Lędziny w okresie od 10.04.2012 r. do 17.04. 2012 r. w dniach pracy Urzędu Miasta tj: - poniedziałek od godz. 7.30 do godz.16.30;
   - od wtorku do czwartku od godz.7.30 do godz.15.30;
   - w piątek od godz.7.30 do 15.30. .2.

  2. Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy u Inspektora ds. Ewidencji Podmiotów Gospodarczych Urzędu Miasta Lędziny pok. 106 do dnia 17.04.2012 do godz. 15.30.

  3. Wzór ofert można pobrać ze strony internetowej UM Lędziny lub u Inspektora ds. Ewidencji Podmiotów Gospodarczych tut. Urzędu, pok. 106 w dniach pracy Urzędu Miasta tj: - poniedziałek od godz. 7.30 do godz.16.30;
   - od wtorku do czwartku od godz.7.30 do godz.15.30;
   - w piątek od godz.7.30 do 15.30.

V. Termin i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
  1. Wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Lędziny w ciągu 7 dni od dnia zakończenia składania ofert.

  2. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę:

   • zgodność przedłożonych dokumentów z wymaganymi załącznikami,

   • zgodność ofert z tematem konkursu,

   • zawartość merytoryczna,

   • koszt programu wraz z ceną jednostkową,

   • możliwości lokalowe oferenta,

   • dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań.

  3. Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  4. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę.

  5. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wynikach.

  6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.04.2012 roku w siedzibie Zamawiającego do godz. 16.30.

 

 

VII. 1. Umowa na realizację w/w zadania zostanie zawarta na okres od 01.05.2012 do 31.12.2012 roku.

 

dzisiaj: 3 marca 2024
imieniny:
Kunegundy, Maryny
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę