Newsletter

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2012 - 2015

2011-06-16

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miasta Lędziny w październiku 2011r. wybierze ławników na kadencję 2012 - 2015.

Do Sądu Okręgowego w Katowicach w liczbie 4 ławników , w tym:

 2 ławników do orzekania w sprawach karnych,

2 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,

 

Do Sądu Rejonowego w Tychach w liczbie 6 ławników w tym:

3 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,

3 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2011 r.

Kandydatem na ławnika może być osoba, która spełnia następujące wymogi formalne:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2. jest nieskazitelnego charakteru;

3. ukończyła 30 lat;

4. jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5. nie przekroczyła 70 lat;

6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.\

 

Ławnikiem nie mogą być:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6. duchowni;

7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8. funkcjonariusze Służby Więziennej;

9. radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 prezesi właściwych sadów,

 stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

 co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących

stale na terenie gminy Lędziny.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza

się następujące dokumenty:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2.oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3.oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4.zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5.dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Składane dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Wzór:

 karty zgłoszenia kandydatów na ławnika,

 oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także

że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 listy osób zgłaszających kandydata na ławnika.

.

dostępne są:

 w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Lędziny , ul. Lędzińska 55 (parter),

 w pokoju 110, I piętro - Referat Kadr i Organizacji

 na stronie BIP Urzędu Miasta Lędziny oraz stronie internetowej http://www.ledziny.pl/

Wypełnione karty zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami można:

przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul.Lędzińska 55, p. 110 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta) albo złożyć w pokoju 110 na I piętrze Urzędu Miasta Lędziny w godzinach urzędowania w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2011 r.

 

Dodatkowe informacje na temat wyborów ławników udzielane będą pod numerem tel.: 32 21 66 505

dzisiaj: 3 marca 2024
imieniny:
Kunegundy, Maryny
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę