Newsletter

Wydział Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Infrastruktury i Zamówień Publicznych

Do zadań realizowanych przez Wydział Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Infrastruktury i Zamówień Publicznych należy:

1. w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji:

 1. przygotowanie zadania inwestycyjnego do uzyskania pozwolenia na budowę lub innych dokumentów formalno-prawnych przewidzianych prawem,
 2. analiza i opracowywanie wytycznych do projektowania,
 3. przygotowanie dokumentacji dla wniosków do współfinansowania ze środków UE zadań przygotowywanych i realizowanych przez wydział,
 4. pozyskiwanie analiz, studiów, koncepcji urbanistyczno-architektonicznych i dokumentacji projektowych,
 5. współpraca z projektantami na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztów inwestorskich,
 6. analiza i weryfikacja uzyskanych opracowań, sprawdzanie ich kompletności i zgodności z zamówieniami oraz wymogami uzgodnień branżowych,
 7. przygotowanie materiałów, wniosków i pozyskiwanie uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa oraz decyzji administracyjnych,

2. w zakresie realizacji inwestycji:

 1. nadzorowanie realizacji inwestycji w „inwestorstwie bezpośrednim”,
 2. nadzorowanie realizacji inwestycji wykonywanych przy pomocy inwestorów zastępczych lub inżynierów kontraktów,
 3. przygotowanie i nadzorowanie realizacji umów z inspektorami nadzoru inwestorskiego,
 4. przygotowanie i nadzorowanie realizacji umów o inwestorstwo zastępcze i z inżynierami kontraktów,
 5. opracowanie materiałów do zamówień publicznych w zakresie robót nieprzewidzianych i dodatkowych oraz opracowania projektów aneksów,
 6. uzgadnianie harmonogramów realizacji inwestycji,
 7. analiza kosztorysów inwestorskich,
 8. weryfikacja kosztorysów ofertowych pod względem zgodności z warunkami przetargu i specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
 9. weryfikacja kosztorysów na roboty dodatkowe i nieprzewidziane,
 10. przygotowanie materiałów i przekazywanie placów budowy wykonawcom,
 11. nadzór realizacji inwestycji, w tym analiza realizacji rzeczowo-finansowej,
 12. weryfikacja kosztów realizacji pod względem zgodności z umową i prawidłowości zastosowania cen,
 13. opracowywanie lub pozyskiwanie kosztorysów na roboty dodatkowe i nieprzewidziane,
 14. przygotowywanie materiałów do wniosków o zmiany w budżecie,
 15. przeprowadzanie i/lub uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót,
 16. weryfikacja pod względem finansowym i formalnym faktur za wykonane prace,
 17. ewidencja wydatkowanych środków,
 18. ewidencja zawartych umów, porozumień oraz zabezpieczeń należytego wykonania umów,
 19. rozliczanie kosztów inwestycji zakończonych, przygotowywanie i wystawianie dowodów przejęcia środka trwałego,
 20. przygotowanie dokumentacji niezbędnej przy odbiorach technicznych,
 21. odbiór i przekazywanie zakończonych inwestycji do użytkowania,
 22. prowadzenie przeglądów gwarancyjnych inwestycji,
 23. opracowywanie okresowych informacji i sprawozdań z realizacji inwestycji,
 24. określanie zapotrzebowania na środki finansowe oraz sporządzanie zbiorczych zakresów rzeczowych dla zadań kontynuowanych na rok następny i na okres objęty Wieloletnim Planem Inwestycyjnym (do zakończenia realizacji),
 25. udział w naradach technicznych i radach budowy,
 26. udział w pracach zespołów i komitetów powoływanych odrębnymi zarządzeniami burmistrza.

3. w zakresie zamówień publicznych:

 1. prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu zamówień publicznych,
 2. doradztwo jednostkom organizacyjnym Urzędu oraz jednostkom organizacyjnym miasta w sprawach zamówień publicznych,
 3. przekazywanie do publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień dotyczących inwestycji, bieżącego utrzymania miasta wraz ze sporządzeniem specyfikacji i umów na podstawie danych (przedmiot zamówienia) przekazywanych przez podmiot realizujący bezpośrednio zamówienie,
 4. sprawdzanie zgodności z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych dokumentów postępowań przetargowych przedkładanych do wydziału,
 5. udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 6. prowadzenie sprawozdawczości i analityki z zakresu zamówień publicznych,
 7. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych i Regionalną Izbą Obrachunkową.

4. w zakresie gospodarki komunalnej:

 1. koordynowanie prac w zakresie budowy i utrzymania terenów zielonych w mieście,
 2. podejmowanie działań w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych,
 3. realizowanie zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych wraz z nadzorem nad oświetleniem miasta,
 4. organizowanie prac związanych z porządkowaniem miasta, utrzymywaniem czystości i akcją zimową,
 5. nadzór nad utrzymaniem prawidłowego stanu sanitarnego miasta, utylizacją odpadów komunalnych, wysypisk śmieci,
 6. weryfikacja wniosków zmieniających wysokość taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,

5. w zakresie gospodarki mieszkaniowej:

 1. remonty budynków gminnych i gminnych zasobów mieszkaniowych.

6. w zakresie komunikacji:

 1. koordynacja spraw związanych z komunikacją zbiorową,
 2. organizacja ruchu drogowego,
 3. wydawanie zezwoleń na wykonywanie zarobkowego przewozu osób,

7. prowadzenie remontów bieżących obiektów infrastrukturalnych i drogowych,
8. uzgadnianie i opiniowanie lokalizacji inwestycji na terenach gminnych,
9. wykonywanie koncepcji, planów i założeń rozwoju gminy w zakresie sieci infrastrukturalnych i drogowych,
10. opiniowanie projektów reklam, uzgadnianie ich lokalizacji oraz naliczanie opłaty za reklamę,
11. prowadzenie postępowań zmierzających do wyegzekwowania zaległych płatności z tytułu naliczonych opłat za umieszczenie reklamy.
12. Ponadto do zadań wydziału należy:

 1. prowadzenie bieżących spraw w zakresie: korespondencji, zaopatrzenia materiałowego, sprawozdawczości, archiwizowania akt,
 2. udzielanie zamówienia na roboty, dostawy lub usługi w trybie ustawy prawo zamówień publicznych,
 3. opracowywanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z ich realizacji w zakresie zadań wydziału,
 4. realizacja wydatków budżetowych zgodnie z opracowanym harmonogramem,
 5. podejmowanie działań zmierzających do jak najlepszej realizacji celów wydziału,
 6. przyjmowanie, rozpatrywanie i przekazywanie skarg i wniosków.

7.       w zakresie ochrony danych osobowych:

1. realizacja obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji wynikających z przepisów prawa,

2. prowadzenie ewidencji zbioru danych osobowych, osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych oraz użytkowników systemów komputerowych,

3. opracowanie i wdrożenie programu szkoleń pracowników urzędu w zakresie zabezpieczenia i ochrony danych przetwarzanych w urzędzie.

dzisiaj: 3 marca 2024
imieniny:
Kunegundy, Maryny
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę