Newsletter

Referat Ochrony Środowiska, Roilnictwa i Szkód Górniczych

 

Do głównych zadań realizowanych przez referat należy:

 • w zakresie ochrony środowiska:

  • wykonywanie uprawnień wynikających ze szczególnych przepisów w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ochrony wód, powietrza, ochrony przed hałasem i wibracją,

  • powadzenie kontroli w zakresie przepisów o ochronie środowiska,

  • wdawanie decyzji dotyczących wycinki drzew i krzewów,

  • naliczanie opłat i kar za wycinki drzew i krzewów oraz za zniszczenie trawników,

  • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

  • prowadzenie postępowania odszkodowawczego i wydawanie pozwoleń wodno-prawnych w zakresie przewidzianym w prawie wodnym,

  • nadzór administracyjny w zakresie łowiectwa - przewidzianym w prawie łowieckim,

  • gromadzenie danych i informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta, oraz ich analiza odnośnie realizacji celów i zadań ujętych w programach ochrony środowiska,

  • wspomaganie działań w tworzeniu i rozwijaniu programów ochrony środowiska,

  • przygotowanie sprawozdań z realizacji "Programu Ochrony Środowiska Gminy Lędziny",

  • bieżące uzupełnianie publicznie dostępnych rejestrów danych o środowisku i jego ochronie,

  • współpraca przy tworzeniu programów edukacji w zakresie ochrony środowiska,

  • organizowanie corocznych szczepień przeciw wściekliźnie,

  • organizowanie wyłapywania zwierząt bezdomnych i zapewnienie im opieki,

  • wydawanie decyzji w sprawie czasowego lub stałego odebrania zwierząt właścicielowi w przypadku znęcania się nad zwierzętami, bądź w innych przypadkach złego traktowania zwierząt,

  • wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras agresywnych,

  • współdziałanie z organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie ochrony zwierząt,

  • wydawanie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych,

  • wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

  • prowadzenie ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych,

  • przyjmowanie informacji o odpadach niebezpiecznych wytwarzanych w ilości do 5 000 t rocznie,

  • opiniowanie wniosków o zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne, a wytwarzanych w ilości powyżej 5 000 t rocznie,

  • wydawanie zezwoleń na tymczasowe gromadzenie odpadów na terenie zakładów wytwarzających odpady do czasu ich utylizacji lub wywiezienia przez wyspecjalizowane jednostki,

  • przygotowanie opinii dotyczących wydanych przez wojewodę zezwoleń na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne lub odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej jednego tysiąca ton rocznie z wyłączeniem odpadów komunalnych,

  • uzgadnianie z wytwarzającymi odpady sposobu postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach,

  • aktualizacja bazy danych systemu REMAS-SOZAT-GMINA,

  • współpraca z operatorem REMAS w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach w zakresie funkcjonowania systemu i dostępu do bazy danych SOZAT,

  • współpraca z przedstawicielem ATMOTERM SA w Opolu, jako licencjodawcy w zakresie integracji danych dotyczących systemu REMAS i korzystania z systemów informatycznych SOZAT-REMAS-GMINA,

  • organizowanie, współorganizowanie imprez związanych z ochroną środowiska, rolnictwem, leśnictwem itp.,

  • prowadzenie działań na rzecz edukacji ekologicznej,

 • w zakresie szkód górniczych:

  • analiza i ocena sytuacji w zakresie szkód górniczych,

  • zlecenie, nadzór i udział w odbiorze robót związanych z naprawą szkód górniczych w obiektach będących własnością gminy Lędziny,

  • uzgodnienie z zakładami górniczymi działań profilaktycznych w zakresie ochrony powierzchni przed szkodami górniczymi,

  • opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych eksploatujących kopaliny na terenie miasta Lędziny,

  • opiniowanie dodatków do planów ruchu zakładów górniczych,

  • opiniowanie wniosków kopalni o obniżenie lub podwyższenie opłat eksploatacyjnych,

  • kwartalna analiza planów napraw szkód powstałych w wyniku ruchu zakładów górniczych eksploatujących na terenie miasta Lędziny,

 • w zakresie rolnictwa:

  • współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencją Rynku Rolnego,

  • współdziałanie z instytucjami zajmującymi się dostosowaniem rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej,

  • współdziałanie z organizacjami rolników,

  • przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i podejmowanie działań ostrzegawczych w tym zakresie,

  • prowadzenie listy biegłych do wyceniania zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej,

  • wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi, prowadzenie rejestru upraw, nadzór nad zagospodarowaniem słomy makowej oraz podejmowanie decyzji w sprawie zniszczenia uprawy maku uprawianego bez wymaganego zezwolenia,

  • współpraca z jednostkami zaopatrującymi rolników w środki produkcji i prowadzącymi skup płodów rolnych,

  • nadzór nad programowaniem oświaty rolniczej,

  • współdziałanie w przeprowadzaniu wyborów do Izb Rolniczych oraz współpraca z Izbami Rolniczymi,

  • prowadzenie działań związanych z odkwaszaniem użytków rolnych.


dzisiaj: 3 marca 2024
imieniny:
Kunegundy, Maryny
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę