Newsletter

Kolejne fundusze dla lędzińskiej oświaty!!!

2010-09-09

Jeszcze w tym roku Burmistrz Miasta podpisze trzy umowy na niebagatelną kwotę 2 674 568,54 zł, które pozwolą na realizację kolejnych trzech projektów w lędzińskich szkołach. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymały następujące projekty:

 

  

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2 z gminy Lędziny" - kwota dofinansowania 139 800,00 zł. Projekt w ramach poddziałania „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz z zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" będzie realizowany w Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka. Projekt skierowany jest do uczniów osiągających najsłabsze wyniki w nauce, pochodzących z rodzin niezamożnych, których nie stać na opłacenie dodatkowych zajęć. Z programu skorzysta 150 uczniów. Zajęcia prowadzone będą w kilku blokach tematycznych:

1/ „Zaprzyjaźnij się z matematyką" - dla uczniów klas 1-3 gimnazjum

2/ Język polski Twoim przewodnikiem - dla uczniów klas 1-3 gimnazjum

3/ Język angielski z wykorzystaniem technik informatycznych - dla uczniów dla klas 1- 3

4/Doradztwo zawodowe - dla klas 1-3 gimnazjum. Celem tych zajęć jest zwiększenie świadomości uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy

Realizacja projektu rozpocznie się w przyszłym roku szkolnym.


Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" kwota dofinansowania 1 651 464,72 zł. Projekt w ramach poddziałania „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych". Celem projektu jest zmniejszenie dyskryminowania dzieci i młodzieży z dysfunkcjami poprzez ich równouprawniony udział w projekcie, co przyczyni się do obalenia stereotypu panującego szczególnie wśród dzieci, o gorszych predyspozycjach do nauki. Jednym z rozwiązań w celu poprawienia tej sytuacji jest wprowadzenie nowatorskich programów edukacyjnych dostosowane do wieku uczniów: Mądre dziecko, Uczeń z Charakterem, Gimnazjalista z Klasą. Programem objęte są dzieci z Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu Szkół w Goławcu tj. szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzieci i młodzież zostaną wyposażone w nowoczesne narzędzia edukacyjne, podniosą też zdolność koncentracji uwagi, a co ważniejsze rozbudzą pasję do czytania i uczenia się, wzmocnią poczucie pewności siebie. Zajęcia z dziećmi prowadzić będą gruntownie przygotowani, wybrani nauczyciele naszych szkół.

Wsparciem zostaną objęci łącznie 1232 dzieci z dwóch szkół podstawowych i gimnazjum oraz 64 nauczycieli. Pozyskane środki w tym projekcie pozwolą na doposażenie szkół w zestawy metodyczne, sprzęt laboratoryjny, szafy laptopy, rzutniki, mikroskopy, ekrany, gabloty. Wyposażenie posłuży do realizacji projektu, a po jego zakończeniu pozostanie w szkołach do wykorzystania dla nauczycieli i uczniów.

Realizacja projektu rozpocznie się w kwietniu 2011 r..


" Atrakcyjna szkoła - lepszy start" kwota dofinansowania 883 303,82 zł w ramach Poddziałania 9.1.2 " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Projekt skierowany jest do uczniów SP nr 3 w Lędzinach, z problemami przyswojenia podstawowej wiedzy z przedmiotów: matematyki, przyrody, języka polskiego, niemieckiego i angielskiego, oraz uczniów otrzymujących oceny niedostateczne i dopuszczające z tych przedmiotów a także sprawiających kłopoty wychowawcze nie posiadających wsparcia w rodzinie.

Wsparciem w projekcie zostaną objęte trzy grupy uczniów klas I - VI (228 osób, co stanowi 46,34% ogółu) w tym 122 K, 106 M.

I GRUPA: - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne uwzględniające udział rodziców w procesie wychowawczym, redukujące lęki u dzieci oraz zmniejszające dysproporcje w zakresie podstawowych umiejętności takich jak: czytanie ze zrozumieniem, wykorzystanie wiedzy w praktyce.

II GRUPA: - Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne kształtujące kompetencje kluczowe takie jak: kreatywność, inicjatywę, ekspresję kulturalną, poszukiwanie, doskonalenie oraz poradzenie sobie z rosnącą różnorodnością społeczną i kulturową.

III GRUPA: - Opieka pedagogiczno - psychologiczna połączona z programem prewencyjnym skierowanym na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, włączająca rodziców w proces wychowawczy. Projekt będzie realizowany w przyszłym roku szkolnym tj. 2011/2012.

 

Nie tylko uczniowie z lędzińskich szkół korzystają ze wsparcia w ramach projektów, bowiem we wrześniu br. rozpoczęła się realizacja projektu „Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w Gminie Lędziny" w ramach którego 18 nauczycieli będzie mogło doskonalić swoje umiejętności w zakresie Technik Informatycznych zakończonych egzaminem ECDL. Kwota pozyskana na ten projekt to:186 174,00 zł. Planowane zakończenie programu to luty 2012.

Również we wrześniu rozpoczęto realizację projektu „e-edukacj@ w Szkole Podstawowej nr 3
w Lędzinach"
- kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej,
w ramach Priorytetu IX, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji 13 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkoły podstawowej nr 3 w zakresie metodyki kształcenia multimedialnego stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e-learning, których kompetencje z zakresu TIK są niewystarczające do ich zastosowania na zajęciach. W związku z nową podstawą programową, która weszła do szkół od 1 września 2009/2010 roku szkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą zajęcia komputerowe, których celem jest umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi, w tym także wyszukiwania i korzystania z informacji.

Projekt będzie realizowany w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 3. Kwota dofinansowania to 52.816,67zł.

dzisiaj: 5 maja 2021
imieniny:
Ireny, Waldemara
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę