Newsletter

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach


ul. Paderewskiego 5, 43-140 Lędziny
tel.: (32) 216 73 63
e-mail: sp1.ledziny@interia.pl
internet: http://sp1.ledziny.w.interia.pl

dyrektor szkoły: mgr Teresa Samulak

budynek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Lędzinach

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach jest szkołą publiczną.

W szkole uczy się 384 uczniów w 19 oddziałach, w tym 10 w klasach I – III. Zatrudnionych jest 45 nauczycieli.

Szkoła posiada bibliotekę z Centrum Multimedialnym (EFS), dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu (EFS), pracownię Marii Montessori (EFS), salę gimnastyczną, salkę do gimnastyki korekcyjnej, salę SI,salę polisensoryczną (EFS), dwa boiska sportowe, dobrze wyposażone sale lekcyjne, gabinet logopedyczny z komputerowym zestawem do diagnozy i terapii mowy (EFS), gabinet pielęgniarki szkolnej, świetlicę i stołówkę szkolną.

W celu umożliwienia uczniom wszechstronnego rozwoju, szkoła zapewnia:

 • naukę dodatkowego języka obcego od klasy IV
 • naukę według zmodyfikowanych i autorskich programów nauczania
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • zajęcia w ramach zespołów dydaktyczno - wyrównawczych
 • zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów
Góra grosza

 

Ponadto zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która swoimi pomysłami dzieli się z innymi nauczycielami na łamach czasopism: „Śląskie Media", „Matematyka", „Przyroda Polska", „Freinetowskie Inspiracje", „Wszystko dla Szkoły", „Życie szkoły", „Magazyn Szkolny" oraz w ramach lekcji otwartych - koleżeńskich.
Od 2000 roku w szkole istnieją oddziały integracyjne, w których pracę wychowawcy współorganizują nauczyciele specjaliści.
Nauczyciele chętnie organizują zajęcia z uczniami poza ławką szkolną. Organizują warsztaty teatralne, odwiedzają okolicznych hodowców m.in. ptaków drapieżnych, wyjeżdżają do Planetarium, do Muzeum Skał i Minerałów, Muzeum Chleba w Radzionkowie, do ogródka meteorologicznego na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szkoła organizuje wyjazdy uczniów na spektakle teatralne i muzyczne między innymi do Opery Śląskiej w Bytomiu, do Teatru Rozrywki w Gliwicach, Teatru Zagłębia w Sosnowcu i Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
Od wielu lat prowadzone są w szkole akcje charytatywne „Zostań takim Mikołajem co zeszyty dzieciom daje", „Każda klasa ma swojego Asa", „Góra grosza", „Stroiki dla samotnych mieszkańców Lędzin", „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", Bal charytatywny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin".

Konkurs - Z komputerem na ty

 

Szkoła współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Biblioteką Miejską, Świetlicą Socjoterapeutyczną, Lędzińskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Ośrodkiem Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym „Błogosławiona Karolina", Stowarzyszeniem Ognisk Artystycznych w Tychach, Towarzystwem Kulturalnym im. Anielina Fabery, Komendą Powiatową Policji w Bieruniu, Kuratorami sądowymi, Sądem Rodzinnym, Strażą Miejską oraz Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Bieruniu, w Tychach i w Katowicach.
Szkoła jest organizatorem konkursu informatyczno - polonistycznego "Z komputerem na Ty" o zasięgu wojewódzkim oraz spotkań o tematyce regionalnej "Szkolne Dni Regionu" o zasięgu powiatowym.
Organizuje również wiele imprez szkolnych m.in.: Pasowanie na ucznia klasy 1, Dni Patrona Szkoły, Helloween, Spotkania z Mikołajem, Spotkania opłatkowe, Jasełka, Powitanie wiosny, Festyny rodzinne, Bale i dyskoteki karnawałowe.

Pasowanie na ucznia

 

W latach 2005 - 2008 szkoła realizowała program Socrates Comenius, który polegał na współpracy czterech szkół z Hiszpanii, Belgii i Polski. Prowadzony był pod hasłem „Skarb ukryty w Tobie" i dotyczył kształtowania wartości moralnych wśród wychowanków.
W roku 2008/2009 szkoła przystąpiła do kampanii „Szkoła bez przemocy" pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki w zawodach sportowych (piłka nożna, ręczna, koszykowa, biegi przełajowe) na szczeblu wojewódzkim i w rejonie oraz w konkursach przedmiotowych (Matematyczny Kangur, Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy EKO - PLANETA, Wojewódzki Konkurs Informatyczno - Polonistyczny „Z komputerem na Ty" i inne).

Szkoła posiada certyfikat „Śląska Szkoła Jakości" w dwóch obszarach: „Kształcenie" i „Wychowanie i opieka".
Społeczność szkoły brała również udział w akcji „Szkoła z klasą" organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez „Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i otrzymała tytuł „Szkoła z klasą" . W ramach tej samej akcji szkoła zdobyła również kolejno sprawności: Cogito - „Uczymy myśleć", Lego - „Uczymy czytać", Ago - „Uczymy działać" . Troje nauczycieli otrzymało tytuł „Nauczyciel z klasą" . W roku szkolnym 2007/2008 szkoła brała udział w akcji „Uczeń z klasą" .

 

W 2009 roku Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki nr 1 w Lędzinach świętowała swoje 70 urodziny.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im.J.Ch. Ruberga w Lędzinach


43- 143 Lędziny, ul.Hołdunowska 13
tel.: (32) 216 75 24
e-mail: sp3ruberga@op.pl

 

dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Szeligiewicz

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach rozpoczęła swoją działalność dydaktyczno-wychowawczą w 1963 roku. Jest to placówka o bogatej historii, która na dobre wpisała się w tradycję Hołdunowa.
Szkoła oferuje swoim wychowankom szeroki wachlarz kół zainteresowań, a także obowiązkową naukę języka angielskiego i niemieckiego od klasy pierwszej. Od klasy czwartej w ramach zajęć z wychowania fizycznego prowadzona jest nauka pływania.

sala informatyczna

 

Do dyspozycji uczniów jest pracownia informatyczna z dostępem do Internetu, gdzie dodatkowo realizowany jest kurs e-learning „Bezpieczeństwo w internecie" dla klas IV-VI, czy biblioteka w której prowadzone są zajęcia m.in. z edukacji czytelniczej i medialnej oraz europejskiej dla klas I-III. Dużym zainteresowaniem cieszy się świetlica, w której dzieci w ramach codziennych zajęć zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi, tworzą wspaniałe rzeczy wykonane techniką origami. Gabinet Pedagoga, który zajmuje się nie tylko sprawami bieżącymi, ale również prowadzi zajęcia indywidualne i wyrównujące braki w nauce.

Koło europejskie

 

Na terenie szkoły prowadzone są także inne zajęcia pozalekcyjne: wyrównawczo-dydaktyczne i korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz korekcyjne dla dzieci z wadą postawy. Działają również koła zainteresowań: ekologiczne, europejskie, komputerowe, matematyczne, przyrodnicze, muzyczne, plastyczne, modelarskie, teatralne i szachowe. Uczniowie regularnie biorą udział w konkursach międzyszkolnych osiągając w nich sukcesy m.in.: I miejsce w powiatowym konkursie EKOMAT, I miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim, II miejsce w powiatowym konkursie PRYZMAT, I miejsce w powiatowych zawodach latawca, I miejsce w powiatowych zawodach szachowych, II miejsce w powiatowym konkursie czytelniczym, wyróżnienie w konkursie wojewódzkim na grafikę komputerową „Zjednoczeni w Różnorodności" oraz wiele innych.

zajęcia świetlicowe

 

Dodatkowo umiejętności sportowe uczniowie mogą doskonalić na zajęciach Uczniowskiego Klubu Sportowego ORKA oraz Szkolnego Klubu Sportowego. Dzięki temu osiągają znaczące sukcesy w zawodach o szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet krajowym, a po ukończeniu nauki w szkole podstawowej dostają się do gimnazjów o profilu sportowym.

 

Tradycyjnie organizowane są konkursy wewnątrzszkolne: Mistrz ortografii, turniej informatyczno-matematyczny 1 z 10-iu, konkurs piosenki zagranicznej, czytelnicze, recytatorskie, plastyczne, ekologiczne, matematyczne. Tradycją szkoły stały się coroczne imprezy: Święto Szkoły, Pasowanie na Ucznia, Dzień Górnika, Piknik Jesienny, Mikołaj, Święto Wiosny. Szkoła kultywuje tradycje regionalne poprzez organizację konkursów gwarowych, spotkania z poetami ludowymi, tworzenie kącików regionalnych. Uczniowie chętnie włączają się do akcji charytatywnych na rzecz domów dziecka, świetlicy środowiskowej, a także schronisk dla zwierząt. Aktualnie realizowane są ogólnopolskie projekty: Szkoła bez przemocy, Szkoła Globalna, e-Twinning. Placówka posiada certyfikat Centrum Projektów Obywatelskich za zaangażowanie w akcję Rodzina-Rodzinie oraz certyfikat Spring Day za zorganizowanie europejskiego projektu z okazji rozszerzenia Unii Europejskiej.
W ramach działań opiekuńczo-wychowawczych organizowane są wyjazdy do teatru, wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz wyjazdy na warsztaty przedmiotowe. Uczniowie regularnie uczestniczą w przedstawieniach profilaktycznych, koncertach i warsztatach muzycznych.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LĘDZINACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM
- GIMNAZJUM NR 3

 

43-144 Lędziny, ul. Goławiecka 36
tel.: (32) 216 74 35

e- mail: sp4lego@poczta.onet.pl

internet: www.zsgolawiec.edupage.org

 

liczba uczniów: 177

liczba oddziałów: 10

dyrektor szkoły: mgr Maria Horst

 

 

Misja zespołu:

 • Uczeń nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w dalszej edukacji
 • Uczeń jest motywowany pozytywnie do uczenia się

Efekt:

 • Uczeń chce i umie się uczyć
 • Uczniowie wiedzą i akceptują to, czego się uczą
 • Postrzegają ,że treści nauczania są dobrane wg ich możliwości
 • Wykazują aktywność poznawcza
 • Rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych
 • Osiągają wysokie umiejętności w zdobywaniu wiedzy z różnych źródeł i przetwarzaniu informacji

Wizja zespołu:

Nasz uczeń:

 • Nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w dalszej edukacji
 • Jest aktywny, sprawny, twórczy i pracowity
 • Jest optymistyczny, otwarty na innych
 • Jest kulturalny, koleżeński, uspołeczniony, nie zachowuje się agresywnie, dba o estetykę pomieszczeń
 • Jest uczciwy , nie kłamie, szanuje cudzą własność
 • Umie dbać o swoje zdrowie, nie ulega używkom
 • Szanuje swoją ojczyznę.

 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym posiada dwa certyfikaty ,,Śląskiej Szkoły Jakości przyznawane przez Śląskiego Kuratora oświaty. Pierwszy z nich szkoła otrzymała w roku 2005 w obszarach kształcenie oraz wychowanie i opieka, natomiast drugi w roku 2007 w obszarach koncepcja pracy szkoły oraz zarządzanie i organizacja. W zespole zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Większość nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów.

 

Szkoła posiada pracownie komputerową i bibliotekę z dostępem do Internetu, salę gimnastyczną, świetlicę, boisko sportowe, siłownię, izbę regionalną, gabinet higienistki, dobrze wyposażone sale lekcyjne. Pomieszczenia do nauki oraz stan wyposażenia w środki dydaktyczne zapewniają pełną realizacje zadań statutowych szkół. Uczniowie od klasy I do III gimnazjum uczą się obowiązkowego języka angielskiego oraz dodatkowego języka niemieckiego. Szkoły zapewniają również uczniom udział w zajęciach wychowania fizycznego na basenie, zajęcia logopedyczne, dydaktyczno wyrównawcze. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach kół zainteresowań, które prowadzone są przez nauczycieli nieodpłatnie. Są to koła: przyrodnicze, regionalne, komputerowe, szachowe, matematyczne dla uczniów klas I-III oraz uczniów klas starszych, taneczno – wokalne, ortografii, polonistyczne, kung-fu.

 

Na terenie szkoły organizowane są różne konkursy szkolne i międzyszkolne min. Matematyczny konkurs ,,Mistrz Matematyki”, ,,Mistrz ortografii”, gwarowe. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum od lat uczestniczą w programie ogólnopolskim ,,Bocian” oraz w projekcie edukacyjnym ,,Lepsza Szkoła”. W trosce o nasze środowisko na terenie szkoły przeprowadzane są różne akcje min. zbiórka makulatury, puszek, zużytych baterii. Nasi uczniowie są inicjatorami i organizatorami wielu imprez szkolnych i środowiskowych tj. Dzień Chłopca, Dzień Edukacji, Andrzejki, Walentynki, powitanie wiosny, pożegnanie absolwentów szkół. Prowadzone są również różne akcje charytatywne.

 

Uczniowie aktywnie biorą udział w konkursach i zawodach sportowych organizowanych na szczeblu miasta, powiatu, województwa i ogólnopolskich na których osiągają bardzo dobre wyniki. Nauczyciele oraz uczniowie ściśle współpracują z  różnymi instytucjami , stowarzyszeniami oraz innymi placówkami oświatowymi. Min. Jest to współpraca z :Fundacją Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki, Miejskim Ośrodkiem Kultury, biblioteką miejską, Towarzystwem Kulturalnym im. Anielina Fabery. Podejmowane działania w ramach tej współpracy mają na celu krzewienie kultury i sportu . Współpraca z warsztatami Terapii Zajęciowej w Lędzinach ukierunkowana jest na pomoc ludziom specjalnej troski i integrację z niepełnosprawnymi. W zakresie profilaktyki zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa, pomocy uczniom z różnymi trudnościami szkoła współpracuje z Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną. Prowadzona jest też współpraca z Towarzystwami Ekologicznymi: ,,Wolę być” ,,,Pro Natura” i  Nadleśnictwem Katowice.

 

W celu podnoszenia jakości pracy naszych szkół oraz nauczyciele systematycznie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli. Od kilku lat nawiązana jest współpraca z Instytutem Badań Kompetencji w Wałbrzych i Fundacją Rozwoju im. Adama Mysiora przy Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym.

Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Utrzymują stały kontakt z nauczycielami, pomagają w organizacji wycieczek, imprez szkolnych oraz środowiskowych. Dzięki licznym przedsięwzięciom rodziców szkoła wzbogaca swoją bazę.

 

dzisiaj: 9 maja 2021
imieniny:
Grzegorza
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę